Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Piano
 Piano Teachers:

  Piano Teacher -1
Piyano, Klavsen'in geli?mi?i, tu?lu bir �algi.Yapim bi�imi ile duvar ve kuyruklu (salon) adi verilen �e?itleri vardir. Piyano kelimesi ?talyanca "Pes ve g��l� sesli klavsen (harpsikord) - gravicembalo col piano e forte" 'den gelir. Piyano Forte olarak adlandirilmasi da bundandir. Atasi, klavsenden en �nemli farki, tu?a basarken uygulanan kuvvete g�re �ikan sesin ?iddetinin de ayni y�nde de?i?ken olmasidir. Piyano �alan ki?iye piyanist veya piyano sanat�isi denir.

?lk Piyano 1700'l� yillarda ?talya - Floransa'da Bartolomeo Cristofori' tarafindan yapildi. Cristofori'nin en b�y�k ba?arisi, piyano'nun temel mekanik sorunu olan, �ekicin tellere vurmasi aninda sesin �ekicin etkisi ile s�n�mlenmemesi ve �ekicin �ok �abuk bir ?ekilde tellerden ayrilarak notanin yeniden �alinabimesi sorununa bir ��z�m �retmesidir. �ld�?� 1731 yilina dek 20 civarinda piyano �retti.Fransiz Marius'un bu �algiya katkisi, tokmakli klavseni bulmak oldu. Saksonyali Silbermann ise, Schr�ter' in �eki� sistemini geli?tirdi ve Bach'in da de?erli �?�tlerinden yararlanarak, klavyenin t�m ses geni?li?inde e?it bir �t�m elde etmeyi ba?ardi. Augsburg' da org yapimcisi Johann Anderas Stein (1728-1792) Alman veya Viyana us�l� denen mekanizmali piyanolar meydana getirdi. 1789'da Stein, ayrintilari belirtmek i�in kullanilmakta olan dizliklerin yerine pedal koydu. Andreas ve torunu Johann Baptist Streicher (1796-1871), piyanonun yapisini (Beethoven'in arzusu �zerine) daha sa?lamla?tirdi ve ikinci bir otum kapa?i ekleyerek daha dolgun bir ses sa?ladi. Piyano sanayinin ger�ek kurucusu Alman Zumpe' dir, "kilavuzlu" denen mekanik piyanoyu ger�ekle?tirdi. ?lk d�z piyanoyu, 1789' da ?rlandali William Southwell yapti. Sebastian Erard 1822'de piyano yapim tekni?ini geni? �l��de etkileyen bir yenilik getirdi (ikili itme dilleri). Henri Pape, �apraz tel ve ke�eli �ekici buldu. James Thom , ekleme demir �atiyi kurdu.

Piyano mekanizmasiBu �algi, b�y�k bestecilerin en yakini olmu?tur, dolayisiyla bu �algi i�in verilen bestelerin sayisi ciltler tutar. "Piyanistler, di?er �algilari �alanlara nazaran, �ikaracaklari sesleri piyano �zerinde hazir bulurlar" gerek�esiyle, k���k ya?tan (alti-on) ba?layarak, �?renebilecek �algilardan birisidir.�nl� Piyanist Sigismund Thalberg: "�alarken, sesleri uzatmayi, iyi bir ses �ikarmayi ve ses �ikarirken gerekli olan de?i?iklikleri yapabilmek i�in, zorunlu olan ilk ?artlardan biri her t�rl� sertlikten uzak bulunmaktir. Kolda, elde ve parmaklarda yetenekli bir ?arkicinin sesinde sahip oldu?u incelik ve b�k�lmeler bulunmalidir" diyor ve ?�yle devam ediyor: "?hmal edemeyece?imiz bir konu varsa, o da , �alarken v�cudun hareketlerinde b�y�k bir �l�� olmasinin; kollari, elleri b�y�k bir s�kunetle y�netmenin, piyanoya �ok y�ksekten vurmamanin, kendi kendini dinleyebilmenin ve h�k�m verebilmenin gereklili?idir. Genellikle, parmaklarla fazla �ali?ilmakta, fakat kafa ile yeter derecede �ali?ilmamaktadir."Piyano pedallarinin kullanilmasi hakkinda, Antoine Marmontel ?�yle diyor : "Pedallari kullanmasina izin verilen �?rencilerin b�y�k bir kismi onlari us�lleri saymak i�in kullanirlar veya ayaklarini pedalin �zerine basarlar ve bir daha �ekmezler. ?�phesiz ki, her ikisi de kusur sayilan bu ali?kanliklara sahip olmamak gerekir. Lavignac ise: "Pedal sanati aya?in nasil konulaca?ini de?il, nasil �ekilece?ini bilmektir" diyerek, gerekli �?�d� vermi?tir.


Klavsen 17. y�zyil sonlarina do?ru ilgi g�rd� ve orkestralarda kullanilmaya ba?ladi. Bir y�zyil kadar ya?adiktan sonra yerini, daha geli?mi? bir alet olan piyanoya birakti. Aslinda klavsenin tu?larinin yeri piyanonun tam tersi idi.
Piyano 1711 yilinda Floransali Bartolomeo Cristofori tarafindan icad edildi. Bu alette hem hafif hem kuvvetli �almak m�mk�n oldu?u i�in ismine ?talyanca hafif ve kuvvetli anlamina gelen piano forte denildi Pianofortenin yayginla?masinda Fransiz ihtilalinin �nemli rol� olmu?tur. 1789 deki ihtilalde devrimciler aristokratlarin klavsenlerini yakarak ve tahrip ederek yenilik i�in �zlemlerini dile getirmi?lerdir.
Bu d�nemin �nemli bestecileri olan Joseph Haydn (1732-1809) ve Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)'in eserlerinde giderek farkli n�anslar belirtmeye ba?ladiklari g�r�lmektedir. Mozart 1777 yilinda ta?idi?i �zelliklerden �t�r� 21 ya?inda Anderas St�in'in pianofortelerini klavsene tercih etmi?tir.
�Piyanoda sesler, deri kapli k���k �eki�lerin, tu?lar vasitasiyla hareket ettirilerek tellere vurulmasiyla elde ediliyordu. Mekanizmaya bir de tellerin titre?mesini s�nd�ren �uha yerle?tirildi
?lk piyanolar klavikord benzeri kuyruklu idiler. Frederici isimli yapimci ilk d�rt k�?e piyanoyu �retti. Alman Zumpe�de kendi adini verdi?i d�rt k�?e piyanolari Londra�da �ok sayida �reterek yayginla?masini sa?ladi.(1776). Pedallerin piyanoda kullanilmasi 1783�te Broadwood tarafindan ger�ekle?tirildi
1790-1830 yillari arasinda yorumcularin iste?i ihtiraslarini duygularini anlatabilecek geni? n�anslara sahip bir enstruman idi.. Bu d�nemde konserler artik yalnizca aristokratlarin olu?turdu?u bir ka� davetli i�in de?il daha b�y�k salonlarda daha �ok dinleyici i�in d�zenleniyordu. Dolayisi ile piyanodan daha �ok ses �ikarmasi bekleniyordu. B�ylelikle daha sa?lam ve dayanikli piyanolar �retilmeye ba?landi. Pedallar eklenerek ba?li ve s�nmeden �alabilme �zelli?i sa?landi.
�1788�de de tellerin gerili oldu?u tahta kasnak yerine metal kasnak kullanildi. Piyano yapimcilari hizli bir vuru?a ba?li olarak, �api daha kalin olan tele daha a?ir bir �eki�le vurulma �zelli?ini saptadilar. Ses tahtasi kalinla?tirilarak tellerin gerilimini dengeleyebilmek i�in tahtadan olan iskeletin g��lendirilmesi i�in �elik kullanildi.
�1808�de Erard �ift ma?ali mekanizmayi 1821�de ye?eni Pierre Erard�da tekerr�rl� mekanizmayi bularak piyano yapim tekni?ini en �st d�zeye ula?tirdilar. zamanla pianoforte adi, yerini piyano'ya birakti. Sebastian Erard, vuru?lar, ses titremeleri ve �zellikle notalarin tekrari i�in �ok hizli bir mekanizma olu?turma amaci do?rultusunda Paris'te 1780 de piyano �retimine ba?lami? bir yapimcidir.
Piyano tarihinde �nemli bir geli?me 1809'da Fransa'da Paris Uluslararasi M�zik Konservatuarinda klavsenin birakilarak m�ziksever bir toplumu ve m�zikal bir repertuarin do?u?unu sa?layacak piyanonun kabul edilmesidir. Ludwig van Beethoven (1770-1827) bu d�nemde, Erard'in piyanolari i�in yazdi?i besteleri ile piyanoya asillik �nvani kazandirmi? bir besteci olarak g�r�lmektedir. Onu Frederick Chopin (1810-1849) ve Franz Liszt (1811-1886) gibi hem �ok usta piyanist olan hem de piyano i�in �ok de?erli eserler yaratmi? olan romantik d�nemin �nl� bestecileri takib etmektedir
�B�ylece en ba?ta bahsedilen iki aletten psalterion, klavsen ile en geli?mi? ?eklini alirken, timpanon da piyanonun icadi ile geli?mesini tamamlami? oldu.
�Piyanonun ses geni?li?i kalin La �dan ince Do� ya kadar yedi oktav ve bir min�r ��l�den ibarettir.
�?yi bir piyanonun tu?lari, ne parmaklari yoracak kadar sert, ne de parmaklarin geli?mesini �nleyecek kadar yumu?ak olmalidir.
�Piyano i�in eser yazan ilk besteci Muzio Clementi�dir.(1773)
Akord, piyanodaki seslerin d�zg�n �ikmasini sa?lar. E?er sesleri olu?turan teller yeteri kadar geriliyse, o zaman ses d�zg�n �ikar. Buna akordlu piyano denir. Ama sesler tu? kaldirildiktan sonra hala devam ediyorsa, veya sesler cizirtiliysa o zaman piyano akordsuzdur. Akordun bozulmasina bir s�r� sebep vardir.Bunlar:
1.E?er piyanonun arkasindaki tahta, isitilip so?utulursa, o zaman tellerde genle?me olur yani teller gerginli?ini kaybeder.
2.E?er piyano yerinden s�rekli hareket ediyorsa, o zaman yine akord bozulur.
3.E?er tu?lara �ok sert basilirsa, o zaman akord bozulur Piyanoyu akord ettirmek i�in iyi bir akord�r �a?irilmalidir. Akord�r, telleri sikar ve akordu d�zeltir.
�Duvar piyanosu telleri ve armoni tablasi d�?ey olan piyano.
�Elektrikli piyano rezonansi, �alginin mekanizmasina dahil olan ya da di?aridan ba?lanan y�kselte�lerin sa?ladi?i piyano
�Hazirlanmi? piyano tellerin arasina, �alginin tinisini de??tirecek nesnelerin (�iviler,tahta,maden ya da kau�uk par�alari) yerle?tirildi?i piyano.
�Kuyruklu piyano telleri ve armoni tablasi yatay olan piyano.
�Mekanik piyano 1880�e do?ru Amerika�da icat edilen otomatik piyano.
�Pn�matik piyano Pirin� bir cetvelin(panfl�t) delikleriyle uyu?an karton bir rulonun deliklerinden �alginin i�ine hizla giren Havanin basinciyla �eki�lerin hareket etti?i otomatik piyano
Fazil Say
G�n�m�z�n en �ok tutulan yorumcularindan biridir. Daha �ok Mozart�in bestelerine yorum katar. Tavsiye edilen yourmu ise Alla Turca�nin yorumudur.
Tuluyhan U?urlu
Kendi ?arkilarini besteler. En �ok tutulan bestesi ise M.Kemal Atat�rk ve G�ne?in askerleridir.
G�her ve S�her Pekinel
Genellikle d�rt el olan par�alarin �zerine yo?unla?an, g�n�m�zde dinlenen ikiz yorumculardir.
Alla Turca(T�rk Mar?i)-W.A.Mozart
F�r Elise-L.V.Beethoven
Egzersiz i�in:Czerny,Beyer
Ay i?i?i sonati- Beethoven
Sarabande- George Frederic Haendel
Musette-J.S BachCurriculum
baslangic seviyesi yas gruplarina gore izlenicek metod ve parcalar5 yas baslangic icin burkard metodu 6-8 yas arasi icin piano adventures a basic piano metod lesson book ve piano adventures a basic piano method performance bookpiano adventures a basic piano method popular repertoire 10 yas ve sonrasi icin ogrencinin seviyesine goref.beyer op.101 veyaczerny practical metod for begenners op 599czerny 30 nuovi studi di meccanismohanon il pianista virtuosachopin valzermozart sechs sonatinenpiano repertiora by keith snell barok&classicalpiano repertiora by keith snell etudespiano repertiora by romantic&20th centurySPECIAL REPERTIOREAlla turca(turk marsi)Moonlight sonata L.V.BeethovenFur elise L.V. BeethovenGertrude'nin ruyasi valsi L.V.BeethovenMazurka F.ChopinValse F.Chopin

Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Homepage Institute FAQ Photo Album Pre-Registration Links Contact Videos
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik