Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Yan Flute
 Yan Flute Teachers:

  Yan Flute Teacher -1
  Yan Flüt Teacher -1
  Yan Flüt Teacher -4
  Yan Flüt Teacher -5
  Yan Flüt Teacher -3
Bati m�zi?inde en �ok kullanilan fl�t cinsi olan yan fl�t�n �in'de M.�. 900 yilindan beri kullanildi?i bilinmektedir. Fl�t, Avrupa'ya 12. y�zyilda, �ncelikle Almanca konu?ulan b�lgeler olmak �zere girmi? ve ilk �nceleri �o?unlukla asker� bandolarda kullanilmi?tir. "Alman fl�t�" isminin verilmesi bu zamana denk gelmektedir. Fl�t daha sonra 16 ve 17. y�zyilda oda m�zi?inde kullanilan bir enstr�man haline d�n�?meye ba?lami?tir. Bu ilk fl�tler, 6 parmak deli?inden ibaret tek par�adan olu?maktaydi. Ancak 1600'lerde fl�t, birbirine ba?li 3 par�adan ibaret olarak yeniden tasarlanmi?tir. A?amali olarak fl�te daha fazla tu? eklenmi? ve orkestra par�alarinda yerini almaya ba?lami?tir. 1800'l� yillarda 4 tu?lu fl�t en �ok kullanilan t�r� olmakla beraber, 8 tu?lusu da geli?tirilmi?tir.�nl� Alman fl�t�� Tehobald Boehm, sanatinin zirvesine ula?ti?i yillarda, kullanilan yan fl�tlerin ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kaldi?ini g�rm�?t�r. �a?, m�zik edebiyatinin ola?an�st� geli?me g�sterdi?i bir �a?dir. Bestecilerin ifade g�c�, �algilarin teknik geli?mi?likleriyle sinirli da olsa bu sinir zorlanmaktadir. Besteciler sinir tanimazken, �algilar yetersiz kalmaktadir.Bu d�?�nceden yola �ikan Boehm, 1832 yilinda akustik (ses fizi?i) bilgisi ile sanatindaki becerisini birle?tirerek, bug�nk� modern fl�t� geli?tirmi?tir. Yan fl�t, bu y�zden "Boehm fl�t" adiyla da bilinmektedir.Yan fl�t, orkestralarin ve bandolarin �nemli bir melodi �algisidir. ?lk zamanlarda abanoz a?acindan yapilirdi. G�n�m�zde a?a� fl�tler h�l� kullaniliyor olmasina ra?men �ok yaygin de?ildir. Bakir ala?imli, g�m�?, krom ve nikel gibi paslanmaz madenlerle kaplanmi? parlak metallerden yapilanlar en �ok kullanilanlaridir. En de?erlileri de g�m�? ve altindan yapilanlaridir. Yan fl�t�n i� �api 1,9 cm, uzunlu?u 67 cm'dir. �� ana par�adan olu?maktadir. Ba?taraf hafif konik, orta ve u� kismindaki par�alar silindirik boru ?eklindedir. �zerindeki ("perde" diye adlandirilan) deliklerin birbirine uzakliklari ve �aplari farkli �l��lerdedir.Boyu yakla?ik 30 cm olan yan fl�t�n bir k���?�ne pikolo denir. Pikolo, yan fl�t�n hemen hemen kopyasi gibidir. Pikolonun boyuna yakin bir benzeri ise fifredir. Fifre, a?a�tan yapilmi?tir, �zerindeki mekanizma daha basittir. Her ikisi de yan fl�te g�re bir oktav tiz ses verirler. ��� de �fleme tekni?i bakimindan birbirine benzeyen �algilardir. Son yillarda yan fl�t�n alto ve bas �e?itleri de �retilmi?tir fakat yaygin olarak kullanilmamaktadir.Bazi �algilar sol anahtarina g�re ikinci arali?a yazilan "la" notasini, ba?ka bir ses gibi kabul eder. �rne?in klarnetlerden bir tanesi, portenin altindaki birinci �izgiye yazilan "do" sesini "si bemol" olarak verir. O y�zden bu klarnete "si bemol klarnet" denilmi?tir. Bu tip �algilar "transpoze �algilar" olarak adlandirilirlar. Yan fl�t, sol anahtarini kullanir. Transpoze �algi olmadi?i i�in notalarin yerlerini de?i?tirmeden okur.En kalin sesi portenin altina �izilen birinci ilave �izgideki "do"dur. Bu y�zden "do fl�t" olarak da bilinir. Fazla kullanilmamakla birlikte do sesinin altina inen fl�tler de vardir. En ince sesi ise portenin �st�ne �izilen, be?inci ilave �izgiden sonraki "do"dur. ?nceye do?ru bu sinir birka� ses daha zorlansa da bu seslerin kullanimi �ok yaygin de?ildir. Genellikle ses siniri �� oktav diye tanitilir.Nefesli �algilarin bir�o?unda (klarnet, obua, zurna gibi) ses �ikarmaya yarayan bir d�zenek (dil) vardir. Yan fl�t, pikolo, fifre ve ney'de do?rudan ses �ikarmayi sa?layan bir d�zenek olmadi?i i�in "dilsiz nefesli �algilar" grubunda sayilirlar.Nefesli �algilar i�in bir ba?ka gruplama da, �retiminde kullanilan maddeye g�re yapilir. "Bakir nefesliler" ve "a?a� nefesliler" ?eklindeki bu gruplamaya g�re yan fl�t her ne kadar metalden yapilmi? olsa da "a?a� nefesliler" grubunda yer alir.Yan fl�t; parlak sesi ve kivrak hareketleri yapabilme �zellikleri dolayisiyla etkileyici melodileri �almada �ok kullanilan �nemli bir solo ve e?lik �algisidir. Toplumsal olaylardan zafer co?kularini, sevin� ve mutluluklari, insan sevgisini, �zg�rl�?�, ilkbahar ve yazin do?al hareketlili?ini, �i�ekleri ve ku?larin civiltisini m�zikle anlatmayi en g�zel yapan �algidir. Sesinde karamsarlik yoktur.

Curriculum
FLÜT MÜFREDATI
1. Flütün tanitilmasi (kaç bölüme ayrilir, nasil takilir, nasil çikarilir, kutusuna nasil koyulur vs...).
2. Ağizlik çalişmasi (en az iki hafta boyunca baş dönmesi geçinceye kadar doğru pozisyonu buluncaya kadar çalişilmasi gerekir ve diyafram mutlaka öğretilmeli).
3. Flütün doğru tutuş ve doğru duruşun sağlanmasi (parmaklarini doğru perdelere koyacak ve flütü düz tutup diyafram güçlendirici nefese devam edilmeli).
4. Sol el notalarinin öğretilmesi (sol-la-si-do) buna paralel olarak ise notalarin teorik olarak öğrenimi.
5. Anahtar, vuruş, ölçü, ölçü çizgisi, 1–2 ve 4'lük süre değerlerinin öğretimi.
6. Puandorg ve 1–2 ve 4'lük es (sus) öğretimi.
7. Sağ el notalarinin öğretilmesi (fa-mi-re) paralel olarak bağlarin öğretimi.
8. 2nci oktav çalişmalari ve 1 bemollü etütler paralel olarak temel nüanslar (p-f) ve staccato.
9. Tek diyezli etütler paralel olarak crescendo-decrescendo, aksan öğretimi.
10. İki ve üç diyezli etütler ve diğer nüanslarin öğretimi.
11. Bileşik ölçülü etütler.
12. İki bemol ve üç diyezli etütler ve vals ritmi çalişmalari.
13. Üçüncü oktav çalişmalari, onaltilik notalar.
14. Üçleme ve senkop çalişmasi.
15. Basamak ve çarpma notalariyla çalişma.
16. Müzikal yorumlama yeteneği kazandirma (klasik eserlerin icrasinda dikkat edilmesi gerekenler açiklanir, nüans, yorum ve seslerin daha güzel duyulmasi için çalişilir.).

Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Homepage Institute FAQ Photo Album Pre-Registration Links Contact Videos
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik