Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Flamenco Guitar
 Flamenco Guitar Teachers:

  Flamingo Guitar Teacher -1
Flamenko (?sp.): Flamenko, ?spanya'nin End�l�s (Andalucia) b�lgesine �zg�, Hindistan'dan d�nyaya yayilan ve 11.yy'da ?spanya'ya gelen �ingenelerin (Gitanos) Bizans, Arap, Yahudi, ?spanya etkilerinde yaratti?i, 19. yy ortalarina kadarkendi aralarinda s�yledikleri (cante), dans ettikleri (baile), �aldiklari (tocar) ve iki b�y�k b�l�me (Cante Flamenco ve Cante Hondo-Jondo-) ayrilabilen m�ziktir. (Bunlarin arasinda kalan tarz da ?ntermedio adiyla tanimlanir). Daha sonra 1910'lara kadar Cafe Cantante adi verilen yerlerde yorumlanan Fl�menko’da en ba?ta ?u unsurlar �nemlidir: Cantaor (?arkici), Bailador (dans�i) ve Tocaor (gitarist)ve Lorca’nin, “herkesin hissetti?i ama tanimlayamadi?i gizemli g��” olarakadlandirdi?i Duende, yani ruh ya da ?eytan. Ayrica “Ole” diye ate?leyici �a?rilarla ba?iran Jaleador’lar, el �irpmalar (palmas), parmak ?aklatmalar (pitos), topuklarla vuru? (tocaneo).

Ancak Arap etkisini g�steren par�alarda ziller ve def de yer alir. Flamenko de?iminin kayna?i da �ok �e?itli tarzda a�iklanir: M�zikolog Felipe Pedrell, ?mparator V. ?arl’in yaninda Flamanlarla ?spanya’ya geli?inde orduyu izleyen ya?maci �ingenelere ?spanyollarin alayci ?ekilde Flamenkos (Flamancilar) adini verdi?i yazar. Madrid Konservatuari profes�r� M. Garcia Matos, bu ate?li m�zi?in ?spanya’da zeki, canli anlamina gelen Flameante’den t�redi?ini, bu g�n bile K�lhanbeyi anlaminda Flamenco teriminin kullanildi?ini �ne s�rer. End�l�s’l� m�zikolog Rafael Marin, ?arkici ve dans�ilarin ince-uzun bacaklari, gaga burunlari ile Flamingo ku?unu animsatti?indan bu adin verildi?ini belirtir. Fas’ta ya?ayan folklorcu Garcia Barriuso ise, kelimenin Arap�a Fellah (ren�ber, k�yl�) ile Mangu (?arkici) s�zc�klerinin birle?imi oldu?unu s�yler.Flamenko ve Tarih�esiFlamenko, G�ney ?spanya'nin End�l�s (Andalucia) b�lgesine �zg� ama bu b�lgeyle sinirli kalmami?, bir m�zik ve dans t�r�d�r ve G�ney ?spanya'nin kendi folklorik m�zi?iyle �ingenelerin yaratmi? olduklari m�zi?in kayna?masiyla ortaya �ikmi?tir. Flamenko, co?rafik olarak evine �ok ba?li da olsa, ne b�t�n End�l�s folk m�zik ve danslari flamenkodur, ne de b�t�n flamenko sanat�ilari End�l�s'l�d�r denilebilir.Bu topraklarin tarihine bir g�z atarsak: Cadiz (Kadiz) Avrupa'nin en eski yerle?imi olarak bilinmektedir. M.�. 1100'de Fenikeliler "Cadir" dedikleri Kadiz ?ehrini kurdular. Burada g�n�m�z ?spanya'sinda halen canlandirilan danslara benzer dans tavirlari ilk kez Fenikeliler tarafindan sergilendi. M.�. 550'de Eski Yunanlilar G�ney ?spanya'yi kontrolleri altina aldilar. ?spanya M.�. 201'den M.S. 206'ya kadar Roma ?mparatorlu?unun bir par�asi olmu?tur. 711 senesinde ise Ma?ribiler (Faslilar) olarak bilinen Araplar, Suriyeliler ve Berberiler, Cebelitarik Bo?azi'ndan ?spanya'yi i?gal ettiler. Yakla?ik yediy�z sene burada hakimiyet kurdular. Arap k�lt�r� ?spanya'yi �ok b�y�k boyutlarda etkiledi. M�sl�manlar buraya, ?iir, ?arki ve m�zikal enstr�manlari da getirdiler. Ayrica, ?spanyol m�zi?ine duygusallik ve duyarlilik kazandirdilar. ?spanyol m�zi?i ve Flamenkoda �nem kazanan �o?u ?arkinin zambra, zorongo, zarabanda ve fandango gibi arap�a isimleri vardir. Aslinda "zambras" terimi o zamanki m�zisyenlere ya da bunlarin �aldiklari toplantilara verilen isimdir. G�n�m�zde halen Kanada'daki �ingeneler festivallerine "zambras" demektedirler...1492'de ?spanya tekrar Hiristiyan hakimiyetine girdi.G�n�m�ze ula?an kayitlara g�re 1447 senesinde �ingeneler ?spanya'da g�r�lmeye ba?ladilar. Ayni d�nem i�inde kuzeyden n�fuz ederek Barselona'ya, oradan da sonraki y�zyillar i�erisinde ?spanya'ya yayildilar. Sekizinci- dokuzuncu y�zyilda Hindistan'dan g�� etmeye ba?layan bu esmer tenli insanlar usta metal i?�ileriydi ve kendi m�zik ve dans k�lt�rlerine sahiptiler. �ingenelerin getirdikleri k�lt�rle, End�l�s k�lt�r�n�n kayna?masiyla flamenko bi�imlenmeye ba?lami?tir. Flamenko sadece G�ney ?spanya'ya (Andalucia) aittir. D�nyanin di?er yerlerindeki �ingenelerin k�lt�rlerinde flamenkoyu �a?ri?tiran �geler yoktur. (?spanyol flamenkosunu temel alarak kendi �zg�n m�ziklerini geli?tiren G�ney Fransa �ingeneleri hari�).18. y�zyila gelindi?inde ?u iki unsurun End�l�s m�zi?ini etkiledi?ini g�r�yoruz: 1700'lerden beri ?spanyollarin Afrika'yi yo?un bir ?ekilde ke?fetmeye ba?lamalari ve Sevilla ?ehrinin ?spanyol yarimadasinin en b�y�k k�le marketi haline gelmesi. (Bug�n halen Andalucia'da ya?ayan ve k�kenleri o g�nlere dayanan zenci aileler vardir ve zenci m�zi?inin End�l�s m�zi?i �zerinde mutlaka ki bir etkisi olmu?tur). ?kinci olarak da ?spanyollarin Amerika'nin ke?finde oynadiklari rold�r. G�ney Amerika'da olu?an Latin Amerika m�zi?i, 19. y�zyilda geri gelen ?spanyollarla End�l�s'e ta?indi ve bu b�lgenin m�zi?inde daha belirgin bir hal aldi. 1700'lerde gitar 6 telli oldu. 1800 senesinde ise kaynaklara g�re, �ingenelerin yapti?i 24 �e?it dans vardi. Bunlarin �o?u bug�n yokolmu?tur ve Fandangos ve Sevillianas gibi �ingene tarzi ta?imayan danslar di?inda hi�biri bu g�nk� bilinen �ingene dansinda belirli bir ?ekilde yer almamaktadir. O d�nemki gezginlerin s�ylediklerine g�reyse, dans�ilar ayaklarini dans ederken kullanmaz, sadece kal�a, v�cudun �st kismi ve kollarini hareket ettirirlermi?.1840'li yillardan itibaren flamenkonun altin �a?i ba?ladi ve flamenko dansinin do?asini etkileyen de?i?iklikler ya?andi. ?arkiya ve dansa daha �ok �nem verilmeye ba?landi. Bilinen ilk "cafe cante" yani flamenko gece kul�b� 1842 yilinda Sevilla'da a�ildi."Cafe Cantante" olarak bilinen bu d�nem i�in, bu g�nk� flamenkonun ba?langicidir demek hi� de yalan olmaz. 1910 senesi flamenkonun altin �a?inin ve Cafe Cantantanelerin sonu olarak bilinir.1921'den sonra yava? yava? klasik bale fig�rleri flamenko dansina girmeye ba?ladi. Yava? yava? kadinlar pantalon giyip ayaklarini kullanmaya ba?ladilar. B�ylece flamenko yeni bir tarz kazanmi? oldu.1936'da ba?layan i� sava?, bir�ok sanat�inin �lkeyi terketmesine sebep oldu. Ancak bu durum flamenkonun d�nyaya a�ilmasini da sa?ladi. Carmen Amaya ve ailesi G�ney Amerika'ya giderek orada b�y�k ba?ari kazandilar. Carlos Montaya bir dans ?irketi ile Amerika'ya gitti ve New York'ta kaldi. Vincente Escudero Paris'e, oradan da Amerika'ya gitti. Roman Montaya Paris, Londra, ?svi�re ve Buenos Aires (Arjantin)'de gitar resitalleri verdi.1940'larin sonunda flamenkonun onlarca sene evvel ba?layan tiyatro ve opera ser�veni �nemini yitirmeye ba?ladi ve 1950'lerde de son buldu.Flamenko, 1960'lardan itibaren r�nesansini ya?amaya ba?ladi. ?spanya'da eski ?arkilarin �o?unu gelecek nesillere aktarmak i�in kayitlar yapildi. Entellekt�el "aficionados"lar ise flamenkonun tarihini ara?tiran ve t�rlerini analiz eden kitaplar yazmaya ba?ladilar. 1958'de Jeres de la Fontera'da kurulan "Catedra de Flamencologia", flamenkoyu korumayi ve bu konuda �ali?malar yapmayi ama�ladi.M�zikal ba?lamda zor bir flamenko gitaristi olan Victor Monje "Serranito", �rk�t�c� his veren yeni bir teknik ve �ok karma?ik bir m�zik yaratti. 1960'larin sonunda Paco de Lucia'nin ilk alb�m� �ikti?inda, flamenko gitarinin devrimi ger�ek anlamda ba?lami? oldu. O d�nemde �ikartti?i "Rumba" alb�m�yle de ?spanya'daki ulusal ilgiyi flamenkonun �zerine �ekmeyi ba?ardi. Paco de Lucia'nin da beraber �ali?ti?i "cante"lerin (?arki) gen� dehasi Camaron de la Isla, en az O'nun kadar �nemliydi. Camaron 1970'lerin en etkili ?arkicisiydi; kendine has, izdirap ve aci ile haykiran g��l� Arap nameleriyle dolu bir tarzi vardi. Paco ve Camaron bir d�zinenin �zerinde alb�m �ikardilar ve Flamenko severler i�in d�nyada "yildiz" olarak tabir edilen ki?ilerden daha fazlasi oldular.1970'lerde, festival olgusu ortaya �ikti. Festivaller (fiesta) normalde gece 11 civarinda ba?lar ve tan a?arana kadar s�rerdi. Flamenkodaki samimiyet ve do?a�lama, yerini ustali?a ve ticarete birakti. Sanat�i i�ini saran iste?i dindirmek i�in de?il, sirasi geldi?i i�in dans etmeye ba?ladi...80'lerde ise sanatin her alaninda teknik geli?meler ya?andi. Bu da beraberinde ticari patlamayi getirdi. Son yirmi yil i�erisinde gitar teknikleri ve m�zikal anlamda bilgiyi geli?tirme olduk�a iyi yollar aldi. G�n�m�zdeyse flamenko esnek yapisiyla geli?melere a�iktir, bir bakima kontrol di?indadir.Flamenkoda ?arki (Cante)Flamenkoda �ncelikli ve vazge�ilmez olan ?arkicidir. Flamenko ?arkicisi, en azindan "cante"nin birka� tarzinda uzman olmali ve ilgili oldu?u tarzin ise bir�ok ritmini, geleneksel ezgilerini ve �e?itli ?iirlerini bilmek durumundadir. Klasik geleneklerde iyi vokal tekni?i olarak bilinen, kendine �zg�, ayirdedilebilen bir sese sahip olmalidir. Ayrica sesini batidan �ok do?u tekni?ine yakin bir tarzda kullanabilmelidir. Flamenko ?arkicilari, parmaklarini masaya vurarak, alki? yaparak, ayaklariyla -ya?liysa bastonuyla- yere vurup ritm tutarak, kendi sa?layaca?i ritmik e?likle gelene?e ba?li fakat kendi ruhunu ve anin getirdi?i hisleri de katarak kendi solosunu yaratir. Kadin ve erkek ?arkicilar tipik olarak ayni mutlak ses arali?inda, birbirine yakin seslerde s�ylerler. Teknik olarak erkekler y�ksek tenor, kadinlar da alto arali?inda s�yler.Flamenkoda Dinleyici (Aficion)Flamenkonun temel niteli?i, "Aficionado" denen, �nceden bilgilendirilmi?, sempatik bir dinleyiciye ba?lidir. Bu ki?i ya da ki?iler, ailenin bir �yesi, arkada? veya genel dinleyicilerden biri de olabilir. Flamenkoda yalnizlik, yalitilmi?lik var gibi g�r�nse de ya da �o?unlukla ?arki s�ylemek, dans etmek edimleri ayri ayri yapilsa da ger�ekte, flamenkonun, ya?ayabilmesi i�in -do?asi gere?i- aktif dinleyicilerin katilimina ihtiyaci vardir.Aficionado'nun rol� temeldir ve bunu ger�ekle?tirebilmesi i�in bu ki?inin hem sanati �nemsemesi, hem de gelenekleri hakkinda bir?eyler bilmesi gerekir. Aficionado, bazen bir ele?tirmen bazen de para �deyen biri olabilir ama temel rol� ne ele?tirmek ne de patronluk yapmaktir; sempatik, ilgili olmali ve ?arkicinin yapmaya �ali?ti?i ?eyi desteklemelidir. Dinleyici flamenko yapanlara m�mk�n oldu?unca yakin oturmali ve onlarin �abalarini alki? ya da ayak ritmleriyle desteklemelidirler. Ya da sadece dinleyip, geleneksel �e?itli destekleme taktir etme y�ntemleriyle (Joleo) cevap vermelidir. ("Ole", "Bueno" gibi) Sanat�i bu deste?e -ki ciddi konser seyircisinden olduk�a farklidir- dayanarak onunla ileti?im kurar. Sanat�iya verilen b�yle bir destek aslinda kendi i�inde k���k bir sanattir.Flamenkoda dans (Baile)Dans, cante gibi temelde solo, arasira da �nceden hazirlanmadan yapilan bir d�ettir. Ama bir grup dansi de?ildir. Bu �nceden hazirlanilmami? olmasi "puro flamenko"nun �zelli?inde vardir. Cante ile ayni ritmde, ruhen ve bi�imsel olarak e?le?tirilebilir olmalidir. Ancak flamenko dansini ve tekni?ini karakterize eden ?eyler bunlardan �ok fazlasidir. Performans flamenkosunun daha ihtimamli ve tanimlanmi? bir tekni?i vardir. Olduk�a geli?mi? bir �st g�vde, kol tekni?iyle karma?ik ve ses �ikartilarak yapilan ayak hareketlerinin birle?iminden olu?ur. Bu y�nleriyle de di?er etnik danslardan ayrilir. Amerikan tap dansinda, clog dansinda (Tahta ayakkabiyla yapilir), ?rlanda dansinda ve bazi Meksika halk danslarinda da sesli ayak vuru?lari vardir. Ancak �st g�vde, daha �ok "s�r�klenir". �st g�vdenin kullanildi?i do?u danslarinda ise ayak hareketleri bu kadar karma?ik de?ildir. Temel flamenko duru?lari, di?er danslardaki g�r�n�?lere birka� nedenden �t�r� zittir: �st g�vde ve ba?, dik ve y�ksek. Omuzlar a?a?ida ve geride, bacaklar hafif�e b�k�l� asla kilikli de?il, kol eklemleri vurgulu (Parmaklar, bilekler, dirsekler) gizli de?il, nadiren yumu?ak, �rne?in kollar kalkarken omuzun �zerine �ikana kadar dirsekler daha yukaridadir. Torso'nun g�c�, y�kselme derecesi ve kollar ayak aktif hale geldi?inde asla s�nmemeli ve �lmemelidir. Yoksa dans �izgi filmlerdeki �fkeli ayak vuru?lari kli?esine benzer.Kadinlar i�in, kost�m�n kendisi dansin bir b�l�m�n� olu?turur. Kendine �zg� tam etek, onu kontrol etmesini bilen bir dans�inin �zerinde kendi dansini yapabilir.Flamenkoda gitar (Toque)?arkiciya bir gitarci e?lik eder. G�r�lt�l� bir e?lence ortaminda iki ya da daha fazla gitarcinin da oldu?u g�r�l�r. Gitarci tabii ki icra edilen ?arki formunun ritmini iyi bilmeli ve ?arkinin geleneksel melodilerine a?ina olmalidir. ?arkiciyi desteklemek i�in c�mlelerin sonuna kisa dekorasyonlar ya da cevaplar ekleyebilir. Letralar arasinda "faseta" denen melodik �e?itlemeler (geleneksel ya da kendi ke?fetti?i) �alabilir. ?arki ile birlikte dansta varsa o zaman gitarcinin dans�iyi da desteklemek gibi bir g�revi vardir. Bu durumda dansin ritmlerine uygun �sluplari da bilmek zorundadir. B�yle bir ortamda gitarci sololarda yapabildi?inden de?il �ncelikle dansa ve / veya ?arkiya getirebildi?inin en iyisinden dolayi �d�llendirilir.Flamenko gitari ve tekni?ini ele alirsak: Enstr�manin kendisi daha �ok klasik gitara benzer. Yapisi daha hafif, sesi daha parlaktir ve teller gitarin g�vdesine daha yakindir. Ses deli?i ve k�pr� arasindaki b�lgeyi "golpe"denen (y�z�k parma?inin tirna?i ile yapilan hafif vuru?lar) tiklatmalardan koruyan ince bir plastik tabaka vardir. Bu, sese, perk�syona yakin bir vurgu sa?lar. Sol el tekni?i, klasik tekni?e benzemesine ra?men perdeli pozisyonlari bireyselle?mi? parmak pozisyonlarindan daha �ok tutulur. Sa? el tekni?i, klasik teknikten daha fazla olarak birka� ?ey daha ister. Bunlar �e?itli rasqueadolar (�e?itli parmaklarla b�t�n tellere yapilan hizli ve perk�syon tarzi �arpmalar) ve yukarida da bahsetti?im golpelerdir. Genel olarak flamenko gitari daha �ok atakla ve daha agresif �alinir.Yazi: Melek Yel - FlamenkoeviFLAMENKO S�ZL�K-A-

AFICIONADO : Dinleyici (Flamenkoda sanat�iya destek veren dinleyici)

AF?LLA : Flamenkoda bir �e?it kalin, bo?uk ses.

AIRE: Sahip olunan k�lt�r�n ?arki ve danslarina veya folklorik k�lt�rlerindeki �?elere denir. Hava, tavir.

ALBOREAS: 12 zamanli bir form.

ALEGRIAS: Cadiz k�kenli 12 zamanli ne?eli bir formdur.

ALEGRIAS POR ROSAS: Alegrias'in Mi maj�r tonundan yorumlanmasi.

ALZAP�A : Ba?parmakla telleri a?a?i ve yukari alternatif vuru?lar kullanarak �almak.

AMBIENTE: �evre vaya ambiyans.

ANDALUCIA: ?spanya'nin End�l�s b�lgesi.

APAGAR : Telleri susturmak.

APOYANDO : Parmaklari tellere yaslayarak (destekleyerek) �almak.

ARO: Gitarin yan kismi.

ARPEGIADO: Arpej. Gitar tekni?i.

ARRASTRE: Gitarda sa? eli y�z�k parma?inin alt tellerden yukariya do?ru kaydirilmasi.-B-

BAILAOR: Flamenko dansi yapan erkek.

BAILAORA: Flamenko dansi yapan bayan.

BAILAR: Dans etmek.

BAILE: Dans, flamenko dansi.

BOCA: Gitarin g�?�s tahtasindaki ses deli?i.

BOUT : Gitarin g�vdesi.

BRACEO : Dans boyunca kollarin hareketi.

BULEAEROS : Bulerias formunda sanat�ilarin uzmanla?masi.

BULER?AS : Jerez k�kenli, y�ksek tansiyonlu, 12 zamanli bir form. Co?kulu ve canlidir, h�z�n i�ermez.

BULERIAS AL GOLPE: Golpe vuru?lari �n planda olan bir bulerias varyasyonu.-C-

CABALES : Flamenco uzmani.

CABEZA: Gitarin ba? kismi.

CAF� CANTANTE: 19.y�zyilin ikinci yarisindan sonra ortaya �ikmi? olan profesyonel anlamda flamenko m�zi?i ve dansi icra edilen caf� lere verilen ad.

CAJON : 4 k�?e, i�i bo? tahtadan yapilmi?, kutu bi�iminde vurmali bir �algi.

CALO: �ingenelerin kendilerine ve dillerine verdikleri ad.

CAMBIO: De?i?iklik.

CAMPANAS: �anlar, kampanalar.

CANTAOR: Flamenko ?arkisi s�yleyen ki?i.

CANTE: ?arki, ?arki s�ylemek.

CANTE CHICO: "K���k ?arki" olarak bilinen �� genel flamenko sinifinin ���nc�s�d�r. Daha �ok kirsal ya?am, e?lence gibi dertsiz ve tasasiz konulari i�eren folklorik ?arki ve danslardan meydana gelir. Tangos, Fandangos de Huelva gibi...

CANTE GRANDE: "B�y�k ?arki" denilen Cante grande, genel flamenko siniflarinin ilkidir. Flamenko tarihinin en eski zamanlarina dayanir.

CANTE JONDO: "Derin ?arki" olarak bilinen Cante jondo en ciddi tarzdir. �l�m, keder ve din gibi konulari ele alir. "Koma" denilen yarim aralintak k���k araliktaki seslere de yer veren bu tarz ritm a�isindan da di?erlerinden daha zor ve karma?iktir.

CA�A: En eski flamenko ?arkilarindan biridir. Flamenkonun anasi olan soleanin olu?umunu sa?layan bir makam oldu?u kabul edilmektedir.

CANTI�AS: ?ki anlami varidir. Bunlardan ilki Cadiz kentinin ?arkilarindan olan ve alegriasi da i�ine alan bir tarz. ?kincisi de alegriasin Do maj�r tonundan (Capo kullanarak) �alini?i.

CAPIROTE : ??aret parma?iyla rasgueado yapilirken ayni anda y�z�k parma?iyla golpe vurulmasi.

CARACOLES: Canti�as grubuna ait bir makam formu. 19.yy ortalarinda Cadiz'de ortaya �ikmi?tir. Asil geli?imi Madrid'te olmu?tur.

CARCELERAS: Hapisane ?arkilari. Ayrica bir tonlama ge�idi.

CARTAGENERA: Fandango k�kenli olan makam adini "Cartagena" dan alir.

CASTA�ET: ?�i oyuk a?a�tan yapilma, genelde ba?parma?a takilip avu� ai�iyle �alinan ritm �algisi.

CEJILLA: (Capo veya kelep�e). Gitarda transpoze i�in kullanilan, gitarin sapina takilan ve bare g�revi g�ren ara�.

CHUFLAS: Tasasiz bir Tanguillo ile vurgulari kendili?inden olu?an bir tarz.

CIFRA: Tablature.

CLAVIJAS: Gitardaki eski geleneksel a?a�tan yapilma burgular.

CLAVIJEROS: G�n�m�zde kullanilan metalden yapilma mekanik burgular.

COLOMBIANA: Kolombia m�zik ve ritmlerinin etkisile olu?mu? bir makam formu.

COMP�S : Flamenko m�zi?inde kullanilan zaman �l��t�. Flamenko compas iki ayri zamandan meydana gelir. (6/8 , 3/4 l�n compas gibi) Bunlar toplam d�rt �l�� olarak �alinir yani esasinda 3/4 l�k compas 12/8 liktir. Bunun sebebi de flamenko m�zi?inin vurgu da?iliminin 12/8 lik �l��ye si?masidir.

CONTRA-TEMPO: Senkop.

COPLA: Dize, misra. Ayrica Fondango ve Sevillanas i�in de farkli kitalari anlatmak i�in kullanilir.

CUADRO: Grup, topluluk.

CUADRO FLAMENCO: Flamenko ?arkicilarinin, dans�ilarinin biraraya gelerek olu?turduklari grup.

CUEDRA: Tel, gitar teli.-D-

DANZA MORA: Literat�rde "Moorish dansi" olarak ge�er.A?irlikli olarak arap etkisi g�r�n�r. �o?u kez danssiz �alinir.

DESPLANTE: Dans i�erisindeki ?iddetli duru?lar, sert bir tefekk�r hali.

DUENDE : Flamenkoda m�zi?in etkisiyle kendinden ge�ilen an.-E-

ENSAYO: Prova.

ENTRADA: Ba?lamak. Dans�inin giri?i.

ESCOBILLA: Dansta sadece ayak hareketlerinin oldu?u b�l�m. Genellikle Alegria ve Solea por Buleria'da. Gitarda ise trienda �ali?i, �ekerek �almak.-F-

FALDA : Etek, eteklik, dans�inin ete?i.

FALSETA : Gitarda ritm partilerinin arasinda �alinan solo pasajlar, melodik �e?itlemeler.

FALSETE : Y�kse?e �ikilan ses.

FANDANGOS: Eski End�l�s k�lt�r�n�n ?arki ve danslarindan. K�keni �ok eskiden ya?anmi? k���k Arap akinlarina dayanmaktadir.

FANDANGOS DE HUELVA: Fandango dansi ve ?arkisinin ?spanya'nin Huelva ?ehrinde icra edilen tarzi.

FANDANGO GRANDE: Soyut bir ?arki olan Fandango Grande normal Fnadangodan daha farkli bir compas ile icra edilir.

FANDANGUILLOS: "K���k Fandango" anlamina gelen bu ?arki Cante chico sinifina girer, kirsal ya?am ve e?lenge konularini i?ler.

FARRUCA: Dramatik erkek dansina dayanan bu makamda 4/4 l�k �l�� kullanilir. Yakin tarihlerde g�r�lmeye ba?lami?tir. Portekiz k�kenlidir.

FERIA: Tatil g�n�, panayir.

FIESTA: Parti, e?lence.

FLAMENCO : Bakiniz tarih�eye.

FLAMENCO PURO: Saf, geleneksel Flamenko.

FLOREO : Ellerin hareketi.

FUERTES: Sert, kalin, kaba.-G-

GARROTIN: Hem duygusal hem de ne?eli olan bu ?arki 2/4 l�kt�r.

GITANA: ?spanyolca'da bayan �ingene.

GITANO: ?spanyolca'da erkek �ingene.

GOLPADOR: Gitarin �zerine vurma.

GOLPE : Dansta aya?in t�m tabaninin yerle temas etti?i vuru?un adi. Gitarda; y�z�k parma?i ile gitarin g�?s�ne yapilan vuru?.

GRANADINAS: Granadina kentine �zg� bir makam.

GRANDE TRAG?C : Sikintili, trajik ritimler.

GUAJIRAS: K�ba k�kenli flamenko makamlarindan.

GUITARRA: Gitar.-H-

HUESO: Gitarin sapinda bulunan kemikten yapilmi? k�pr�, e?ik.-J-

JABERA: Nadiren �alinan bir Fandango Grande.

JALEOS: Onaylama ifadesi, cesaret verme, te?vik etme. (Ole, Ale, Bien vs)

JUERGA: ?�kili e?lence, festival.-L-

LETRA: ?arki s�zleri, dizesi.

LIVIANAS: Seyrek yorumlanan bu ?arki siguiriyas compas ile icra edilir.

LLAMADA: �a?irma. Dansta yeni bir b�l�m�n ba?langicini haber veren hareket serisidir. 1'de ba?lar, 10'da biter.-M-

MALAGUE�AS: �nemli Flamenko makamlarindan biridir.

MANTON : Uzun p�sk�ll� ?al.

MARCAJE : Y�r�y�? adimlari. 12 �l��l� danslarda 12'de ba?lar, 10'da biter.

MARTILLO: �eki�. Gitarda golpe tekni?ine alternatif olarak kullanilan bir teknik.

MASTIL: Gitarin boyun kismi.

MAYOR: Maj�r ton.

MENOR: Min�r ton.

MILONGA: Arjantin k�kenli bir ?arki.

MINERA: "Minero" kelimesinden t�remi?tir. Cantes de Levante, lenvante b�lesinin ?arkilarindan biri olarak bilinir.

MIRABRAS: "Cantinas" t�r�n�n ?arkilarindandir.

MUJER : Kadin.

MURCIANA: Levante b�lgesine ait bir ?arkidir.-N-

NANA : Ninni.-P-

PALILLOS: K���k uzun tahta par�alari. Puro flamenkoda kullanilmiyordu.

PALMAS: ?arkinin veya dansin ritmine g�re alki? yapma.

PALO : T�m Flamenko makamlarina verilen ad.

PALO SECO : Gitar olmadan ?arki s�yleme, yorumlama.(to capella)

PAYO: �ingene olmayan.

PETENERAS: H�z�nl� bir yapiya sahip olan bu makam 6/8 ve 3/4 l�k guajiras gibi bile?ik compas ile icra edilir. Adini, Jerez de la Frontera yaninda bulunan Paterna de Rivera dan almi?tir.

PICADO : Sa? elin i?aret ve orta parma?inin telleri apoyando olarak sirayla �almasi.

PITOS: Dansta ve ?arkida ritme uygun olarak parmak ?iklatmak.

PLANTA : Dansta aya?in �n kisminin yerle temas etti?i vuru?larin adi.

POLO : Soleares ailesinden bir makam.

PUENTE: K�pr�, e?ik.

PUNTA : Dansta aya?in �n ucuyla yapilan vuru?.-Q-

QUEJ?O : Keder, h�z�n.-R-

RASGUEADO : Gitarda tellere sa? elin �e?itli parmak kombinasyonlariyla vurulmasi ile yapilan tekniktir.

REDOBLE: 4 ya da 5 tempoyu 1 veya 2 ye siki?tirmak.

REDONDA : Flamenkoda ses, flamenko sesi.

REMATE: Kapani?. 12'lik kompaslarda genellikle 10'da, Tangos gibi 4'l�k kompaslarda 3'tedir.

ROMANES: ?spanyolca olmayan �ingene dili.

ROMERAS: Canti�as grubuna ait bir makam.

RONDENA: 1. Malaga'daki Ronda'nin da?larina ait olan makam, ?arki. 2. Ramon Montoya 'nin eseri olan gitar i�in �zel olarak olu?turulmu? m�zikal form.

RUMBA: Popular latin ritmi. K�k� K�ba'nin ?eker ve muz plantasyonlarina dayanir.-S-

SALIDA: �iki?. Dans�inin �iki?i.

SERRANAS: 19. y�zyila dayanan bir ?arki t�r�.

SEVILLANAS: Castilian k�lt�r�ne dayanan, Sevilla kentinden do?an bir dans ve ?arki formu.

SIGUIRIYAS: K�k� �ok eski �ingene k�lt�r�ne dayanan bir makamdir. Ancak Castilya b�lgesinde de kullanilmaktadir.

SILENCIO : M�zi?in hafif �alindi?i, melodik bir dans b�l�m�d�r. Dans�i bu b�l�mde ayak vuru?lari yapmaz, yumu?ak hareketlerle dans eder. Sessizlik b�l�m� olarak da adlandirilir.

SIN APOYAR : Tellere parmaklari yaslamadan �almak, arpej.

SOLEA: Esasi "Soleares" olan Flamenko'nun anasi olarak kabul edilen k�kl� bir makam ve ?arki formu. 12 zamanlidir. Aksanlar 3-6-8-10-12'dedir.

SORDAS: Sessiz hafif el �irpmalari.-T-

TABLAO: Sahne hayati, Flamenko m�zi?i ve dansi icra edilen cafe ve gece kl�pleri.

TACAOR : (Tocaor) Flamenko gitar �alan.

TACON: Topuk, �k�e. Dansta aya?in topuk kisminin yerle temasi.

TAMBOR: Davul.

TANGOS: Ne?eli ve hareketli 4/4 l�k dans ve makam formu.

TANGUILLO: Tangos'un daha hafif bir varyasyonu olan Tanguillos, Cadiz k�kenlidir.

TAPA: Gitarin g�?�s tahtasi.

TARANTAS: Miner tarzina ait bir makam formudur.

TARANTOS: Tarantas'in dans edilen ?eklidir ve 2/4 l�k olarak �alinir.

TEMPLE: Yumu?atmak, ayarlamak.

TIENTOS: K�kl� bir makam ve ?arki formu. Tientos i�in "E?er Solea flamenkonun anasiysa, Tientos da babasidir" s�z� s�ylenmektedir.

TIENTOS POR ZAMBRA: Tientos'un hizli varyasyonudur 4/4 l�k olarak yazilir.

TIPLES: Tiz ses veren teller.

TIRANDO: Telleri �ekerek �almak.

TONAS: Tonada kelimesinden t�remi?tir. Anlami akort ya da pop�ler basit flamenko ?arkisi.

TONO: Ton, gam.

TOQUE : 1.Gitar �almak, 2. Gitarda flamenko yorumlamak, 3. Flamenko m�zi?inin heyecan ve co?kusu.

TOQUE LIBRE: Gitarda serbest compas ile zamanlama d�zeni olmadan yapilan �alini?. En �ok kullanilanlar Fandangos Grandes, Malague�a, Granadinas, Tarantas ve Ronde�a dir.

TRASTE: Gitarda perde.

TREMOLO: Gitar tekni?i. Ba?parmak bas notalari verirken di?er parmaklar da sirayla "i a m i" ?eklinde tiz telleri teker teker hizli bir ?ekilde �alar.-V-

VERDIALES: Malaga Fandango'sunun tasasiz bir varyasyonu olan Verdiales ismini Los Versiales kasabasindan almi?tir.

VITO: Eski End�l�s k�lt�r�ne ait bir makam ve ?arki formu olan Vito 3/4 l�k olarak yazilir.-Z-

ZAMBRA: Granada �ingenelerinin ne?eli danslarindandir. 9.yy'da g�r�lmeye ba?lami?tir. Yaraticisi Ali Bin Ziryab olarak bilinmektedir.

ZAPATEADO: Eskiden kalma zor bir dans olan zapateado i�in bir erkek bir de bayan dans�i ve biraz da hayal g�c� gerekir. Ayrica ayaklarin yere vurularak yapildi?i hareketlerin genel ismidir.

ZAPATOS: Ayakkabi. (�o?ul olarak kullanilir)

ZORONGO: �ok eski bir folk ?arkisi olan Zorongo, Garcia Lorca tarafindan yeniden ele alinmi?tir.

FLAMENKODA KULLANILAN ?BARELERAgua!: Su "�ok sicak suya ihtiya� var" anlaminda

Asi se baila!: "i?te bu danstir". Dans�iyi onaylamak, y�reklendirmek i�in.

Asi se toca!: "??te bu �almadir (gitar)". Gitaristi y�reklendirmek i�in.

Asi se canta!: "??te bu ?arki s�ylemektir". Ayni ?ekilde ?arkiciya destek vermek i�in.

Eso es!: ??te bu!

Guapa: G�zel (kadin i�in)

Guapo: Yaki?ikli

Hassa: Harika

Ale, Ole: 12.yy'da kullanilan Allah kelimesinden geldi?i sanilmaktadir. Yine destek anlaminda bir �nlemdir.

Vamo ya!: Gidelim

Kaynaklar:

• M�zi?i Anlamak Ansiklopedik M�zik S�zl�?� / ?rkin Akt�ze / Pan Yayincilik / ?ubat 2004

• http://www.flamenko.org/index.php?reload=1

Curriculum

Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Homepage Institute FAQ Photo Album Pre-Registration Links Contact Videos
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik