Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Saxophone
 Saxophone Teachers:

  Yan Flute Teacher -1
Saksofon �o?unlukla pirin�ten yapilan, koni ve “S” bi�iminde olan, a?izindaki kami?la ses �ikaran bir �algidir. 1840’li Yillarda, Adolphe Sax’ca bulunmu?tur. Saksofon genellikle Pop-m�zi?i, “big band” m�zi?i ve caz ile ili?kilendirilse de, �nceleri klasik bati m�zi?i ve ordu m�zi?i �algisi olarak tasarlanmi?ti.

Konu ba?liklari [gizle]
1 Ge�mi?i
2 Yapisi
3 Saksafon �e?itleri
4 A?izlik
5 Kami?lar

Ge�mi?i

Saksafon, 1840’larin ba?inda Paris’de ya?ayan Bel�ika’li m�zik aygitlari yapimcisi ve klarnet�i Adolphe Sax’ca tasarlandi. ‘’Saksafon’’ adi da “Sax’in sesi” anlamini ta?ir. Sax’in 1846’da patentini aldi?i ve on d�rt �e?idini yapti?i saksafon, uzun yillar boyunca klasik bati m�zi?i orkestralarinca di?landi ve kullanimi ordu orkestralari ile sinirli kaldi.

Bu �algiyi tasarlarken Sax’in esinti kaynaklari konusunda de?i?ik g�r�?ler �ne s�r�lse de, en olasi olani, ophicleide �algisina klarnet a?izli?i eklenmesiyle ortaya �ikti?idir. Ger�ekten de Sax, babasinin klarnet ve ophicleideler �retilen i?li?inde yillarca �ali?mi?tir.

Sax’in 1846’da aldi?i patentten sonraki yirmi yil boyunca,saksafon yalnizca Sax’in fabrikasinca �retildi. 1966’de, patent s�resinin bitiminden sonra saksafonda �teki �reticilerce bir �ok de?i?iklik yapildi.

Yapisi

Saksafon a?izli?i, klarnetinkine benzer. klarnetteki gibi,i�i yuvarlak ya da d�rt k�?e oyulmu?, tek kami?li a?izlik kullanir. Tu? sistemi ise ayni olmasa da fl�tle benzerlik g�sterir. Saksafon, metalden yapilan bir enstruman olmasina ra?men, yapisi ve k�keni gere?i, bakir �flemeli de?il, tahta �flemeli �algilar arasinda sayilir.

Saksafonlarin soprano ile sopranino olanlari genellikle klarnet gibi d�z olsalar da, di?er �e?itlerinin hemen hepsi kivrimlidir. Saksafondaki kivrimin sesi etkileyip etkilemedi?i ise �alanlar arasinda tarti?ma konusudur.

Saksafonlar �o?unlukla pirin�ten yapilip, �zerlerine saydam vernik, altin ya da g�m�? ile kaplama yapilir. Vernik ya da �teki kaplamalar pirincin paslanmasini �nledi?i gibi, ses niteli?inin artmasini ve �alginin g�r�nt�s�n�n ilgi �ekici olmasini sa?larlar.

De?i?ik d�nemlerde, saksafon yapiminda plastik ve tahta gibi de?i?ik gere�ler de denenmi?tir. 1930 �ncesinde saksafonlarin verniklenmeden ya da kaplama yapilmadan sati?a sunulmalari yaygindi. 1960’lara dek ise, bazi saksafonlar ucuz olmalari bakimindan g�m�?le de?il, nikelle kaplanirdi.


Saksafon �e?itleri

Saksafon toplulu?unun, en b�y�?�nden en k���?�ne on �yesi; kontrabas, bas, bariton, tenor, C-ezgi, alto, F mezzo-soprano, soprano, C soprano, sopranino saksafon olarak sayilabilir.

Soprano, Alto, Tenor ile Bariton saksofonlar en �ok kullanilan saksafonlardir. Bazi orkestralarda arada sirada Bas saksafonun da kullanildi?i olur.

Saksafon �almaya yeni ba?layanlar genellikle alto saksafondan baslayip, deneyim kazandiktan sonra tenor ya da bariton ile �almayi s�rd�r�rler. Alto saksafon �zellikle klasik bati m�zi?i alaninda tutulur. �almasi daha zor olan soprano ise 1960’lardan sonra caz m�zi?inde belli �l��de yayginla?mistir. Bas, sopranino ya da kontrabas saksafonlar g�n�m�zde �retilse de, b�y�k saksafon orkestralari di?inda ender olarak kullanilirlar ve daha �ok �zel ilgi duyanlara seslenirler.


A?izlik
Tenor saksofon i�in iki a?izlikA?izliklar kau�uk, plastik ya da metal gibi de?i?ik gere�lerden yapilirlar. Ender olarak da tahta ve cam olanlari da bulunur. Bazilari, metal a?izliklarin yaygin olan plastik a?izliklara g�re daha “canli” ses �ikardi?i, �tekilerse de ses tonundaki de?i?ikliklerin a?izlikta kullanilan gere�ten de?il, bi�iminden geldi?i kanisindadirlar. ?�leri i�b�key olarak oyulmu? a?izliklar Adolphe Sax’in �zg�n tasarimina daha yakin olup, daha yumu?ak tonlarda ses �ikardiklari i�in klasik bati m�zi?i saksofoncularinca ye?lenirler.

Kami?lar

Frederick L. Hemke alto ile tenor saksafon kami?lari.Klarnet gibi saksafon da ses �ikarmak i�in tek kami? kullanir. Saksafon kami?lari klarnettekilere oranla daha geni? olurlar. De?i?ik saksafon �e?itleri (alto, tenor, vb) de?i?ik boyutlarda kami?lar kullanirlar. Her �algici kendi bi�emine uygun kami?i bir�ok �reticinin �r�nleri arasindan se�ebilir. Kami?larin ses g�c�, 1 ile 6 arasindaki sayilarca �l��lendirilmi?tir. Yine de?i?ik �reticilerin tipki �l��lendirmeyi kullandiklarini s�ylemek g��t�r. �rne?in Rico’nun 3 sayili kami?i Vandoren’in 3 sayili kami?ina oranla �ok daha yumu?aktir.

"http://tr.wikipedia.org/wiki/Saksafon"'dan alindi
Curriculum
SAKSAFON MÜFREDATI
1. Saksafonun tanitilmasi (kaç bölüme ayrilir, nasil takilir, nasil çikarilir, kutusuna nasil koyulur vs...).
2. Ağizlik, kamiş çalişmasi ve tanitilmasi (en az iki hafta boyunca baş dönmesi geçinceye kadar doğru pozisyonu buluncaya kadar çalişilmasi gerekir ve diyafram mutlaka öğretilmeli).
3. Saksafonun doğru tutuş ve doğru duruşun sağlanmasi (parmaklarini doğru perdelere koyacak ve flütü düz tutup diyafram güçlendirici nefese devam edilmeli).
4. Sol el notalarinin öğretilmesi (sol-la-si-do) buna paralel olarak ise ara notalarin teorik olarak öğrenimi.
5. Anahtar, vuruş, ölçü, ölçü çizgisi, 1–2 ve 4'lük süre değerlerinin öğretimi.
6. Puandorg ve 1–2 ve 4'lük es (sus) öğretimi.
7. Sağ el notalarinin öğretilmesi (fa-mi-re) paralel olarak bağlarin öğretimi.
8. 2nci oktav çalişmalari ve 1 bemollü etütler paralel olarak temel nüanslar.
9. Tek diyezli etütler paralel olarak crescendo-decrescendo, aksan öğretimi.
10. İki ve üç diyezli etütler ve diğer nüanslarin öğretimi.
11. Bileşik ölçülü etütler.
12. İki bemol ve üç diyezli etütler.
13. Üçüncü oktav çalişmalari, onaltilik notalar.
14. Üçleme ve senkop çalişmasi.
15. Basamak ve çarpma notalariyla çalişma.
16. Müzikal yorumlama yeteneği kazandirma (klasik eserlerin icrasinda dikkat edilmesi gerekenler açiklanir, nüans, yorum ve seslerin daha güzel duyulmasi için çalişilir.).

Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Homepage Institute FAQ Photo Album Pre-Registration Links Contact Videos
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik