Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Clarinet
 Clarinet Teachers:

  Clarinet Teacher -1
  Clarinet Teacher -2
Klarnet (klarinet ya da girnata), sert ve dayanikli a?a�lardan genellikle de abanoz a?acindan yapilan �flemeli bir �algi t�r�d�r.

Bir �e?it sert kau�uk olan ebonitten, ayrica metalden yapilanlari da vardir. Klarnetler, be? par�anin birle?mesinden olu?ur, bunlar:

Kafalik (Bek)


Fi�i (Barel)


�st g�vde


Alt g�vde


Kalak


Klarnetin g�vdesi silindir bi�imindedir. Kalak b�l�m� ise obuanin kala?ina oranla daha geni?tir. Dikkatlice yontulup bi�imlendirilen bu kami? par�asi, a?izlik �zerine takilir. �alicinin nefesi ile titre?ime ge�irilen kami?, boru i�indeki havayi titre?ime ge�irerek ses elde edilmesini sa?lar. �alicinin sol eli yukarida, sa? eli ise a?a?ida olmak �zere az bir e?imle yere do?ru tutulur.

Fl�t ve obuada oldu?u gibi, klarnetin g�vdesinde de ses deliklerini a�maya ve kapatmaya yarayan metal bir mekanizma vardir. 1840 siralarinda "Boehm sistemi" fl�te uygulandiktan sonra, Paris konservatuari �?retim �yesi ve klarnet�i Klos�, bu sistemin klarnete de uygun oldu?unu g�rm�? ve Boehm sistemi klarnete uygulanmi?tir. Daha sonra farkli zamanlarda farkli ki?iler tarafindan bu sistem geli?tirilmi?tir.

Tarihte [de?i?tir]1700�l� yillarda icat edilen klarnet, tam 50 yil sonra orkestraya dahil edilmi?tir. Hayati boyunca 41 senfoni yazan Mozart, klarnet i�in senfoni yazan ilk besteci olmu?tur. T�rkiye�de ilk klarnet, Donizetti Pa?a�nin kurdu?u saray bandosunda g�r�lm�?t�r.
Klarnet t�rleri [de?i?tir]�ok kalabalik olan klarnet ailesinde ?u �algilar vardir:

Bu �algilarin t�m�n�n �alini?i aynidir. Bir tanesinin iyi �almayi �?renen, �ok kisa bir ali?ma devresinden sonra, herhangi bir di?erini �alabilir. Yalnizca d�rt tanesi s�rekli orkestrada kullanilir.

Mi bemol k���k klarnet


Si bemol klarnet


La klarnet


Si bemol bas klarnet


Bu d�rt �alginin da d�rd� birden her yapitta kullanilmaz. Genellikle besteciler iki sibemol klarnet kullanirlar. ��l� orkestra kurulu?u ise, bunlara bir de bas klarnet eklenir. Daha b�y�k orkestralarda mi bemol klarnet ve bir si bemol klarnet daha eklenebilir.

La klarnet Si bemol klarnete �ok yakin bir �algidir. La klarnetin boyu Si bemol klarnete g�re biraz daha uzun, ses rengi biraz daha koyudur. �alini?i ve ses geni?li?i aynidir. Yalniz, Si bemol klarnet yazili olan notanin b�y�k ikili kalinini, La klarnet ise k���k ��l� kalinini seslendirir. Besteciler bu iki klarnet t�r�nden birini kullanirlar. Bunun en �nemli nedenleri ?unlardir:

Daha koyu bir ses rengi isteniyorsa.


Yapitta �ok diyez varsa.


Klarnet partisinin en kalinindan Do diyez sesinin kullanilmasi gerekiyorsa.

Ses Geni?li?i [de?i?tir]


Alto klarnet �e?idiKlarnetin notalari sol anahtari �zerine yazilir. Ses geni?li?i neredeyse 4 oktav kadardir. Bu geni?lik i�inde t�m diatonik ve kromatik sesler elde edilebilir. D�rd�nc� ek �izgideli sol notasindan daha ince notalarin �alinmasi biraz g�� oldu?u i�in bu sesler pek kullanilmaz. E?er kullanilmasi isteniyorsa da k���k klarnet kullanilir. En kalin mi notasindan bir sonraki oktav i�erisindeki si bemol notasina kromatik olarak olarak, a?a?idan yukariya do?ru ses deliklerinin sirasiyla a�ilmasi yoluyla elde edilir. Bu Si bemol�n incesindeki seslerin elde edili?i, fl�t ve obuadakinden biraz farklidir. Fl�t ve obuada en kalindaki esas seslerden sonra gelen sesler, bu esas seslerin ikinci do?u?kanlari (bir oktav incesi) olarak, daha incelerde ise, esas seslerin genellikle d�rd�nc� do?u?kanlari (iki oktav incesi) olarak elde edilirler. Klarnette ise (g�vdesi silindir bi�iminde oldu?undan) elde edilen do?u?kanlar tek sayilidir (3, 5, 7, 9). ���nc� �izgi Si sesi klarnetin yazili en kalin sesi olan mi sesinin dudak ve nefes ayari, ayrica bir yardimci perde yardimi sonucunda �ikarbilan ���nc� do?u?kanidir yani 1 oktav ve tam 5'li. bu Si sesinden ���nc� ek �izgi Fa'ya kadar olan sesler kromatik olarak bu yolla elde edilir. Fa'nin daha incesindeki sesler �e?itli yollardan, her klarnet�iye ve klarnet yapisina g�re de?i?ebilen yollarla elde edilir.

Klarnetin tinlama b�lgeleri [de?i?tir]Klarnetin d�rt farkli tinlama b�lgesi vardir:

Kalin ses b�lgesi : En kalin ses olan Mi'den bir oktav incesi Fa diyez notasina kadar olan b�lgedir. Zengin, madeni, gizemli, karanlik ve dramatik s�zc�kleri ile tanimlanabilir. Bu ses b�lgesine "?al�mo" (Chalumeau) b�lgesi de denir. "?al�mo" klarnetin atasi olan eski bir �alginin adidir.


K�t� sesler : Sol notasindan �� yarim perde sonraki si bemol notasina kadar olan b�lgedir, klarnetin en k�t� sesleridir, zayif, soluk hemde elde edilmesi biraz daha g��t�r.


Orta ses b�lgesi : Si notasindan ikinci ek �izgi Do notasina kadar olan ve klarnetin en g�zel sesleridir. Bu b�lgeye "klarino" (Clarino) ses b�lgesi denir. En g�zle ve en etkili klarnet sololari bu ses b�lgesinde yazilmi?tir. Bu sesler duru, parlak, ilik ve etkileyicidir.


?nce ses b�lgesi : ?kinci ek �izgi Do'dan sonraki daha ince seslerdir. G�r �alindi?inda sert ve rahatsiz edici fakat kisik sesle �alindi?inda ilik ve yumu?ak, fl�t ses rengine yakin bir tini �zelli?i g�sterir.

Teknik �zellikleri [de?i?tir]Klarnet, �eviklik bakimindan fl�te �ok yakindir. Her �e?it hizli, parlak, g�steri?li pasajlar, diziler, arpejler, grupetto ve benzeri fig�rler, tril ve [tremolo]]lar rahatlikla �alinabilir. Genellikle tek dil kullanirlar. �ift dil ve �� dil �ok zor oldu?undan, �zel durumlar olmadik�a kullanilmaz. Bir ses b�lgesinden ba?ka bir ses b�lgesine geni? aralikli atlamalar, klarnete �zg� kolayliklardan biridir. Ancak hizli tekrarlanan sesleri �almakta olduk�a sinirlidir. Klarnetin en �nemli �zelliklerinden biri de, g�rl�k kontr�l� bakimindan son derece yetenekli olmasidir. �ok kisik sesle ve �ok g�r sesle �alabilir.

Orkestradaki �nemi [de?i?tir]Klarnete orkestrada hizli, akici, parlak, g�steri?li pasajlardan geni? duygusal ezgilere dek her t�rl� g�rev verilir. Duru ve parlak ses rengi ile birle?en etkili kre?endo ve dekre?endo yetene?i, klarnetin "Espressivo" solo pasajlarda sik sik g�revlendirilmesine neden olur. Ses rengi di?er tahta �flemelilerle iyi kayna?ir. Ba?ka �algilardaki temalari katlamak, gerekirse arka plandaki armonileri sa?lamak ve e?lik fig�rlerini seslendirmek klarnetin yapabilece?i en �nemli g�revlerdir.
T�rk Klarnet�iler [de?i?tir]Ahmet Ku?g�z


Alaattin G�zetlik


Aykut S�to?lu


Ay?eg�l Kirmano?lu


Barbaros Erk�se


Bergamali ?smail


Burcu B�r�


Burcu Kamaci


B�lent Altinba?


Cemal G�rhan Eteke


Duygu Figen Varol


Feza �etin


Hamdi Tokay


Hande Sarici


Hasan Girnataci


Hasan Gizlenci


H�sn� ?enlendirici


?smail Oytun


Kadir �r�n


Klarnet-i ?brahim Efendi
Mustafa �alar


Mustafa Kandirali


Mustafa �zg�l


Naci G��men


Nazillili Varol


Nuri G�n


�yk� Karada?


�zlem Kolat


Ruhi G�nal


Salih Orak


Sava? Zurnaci


Selahattin Kabaci


Selim Kizilciklar


Selim Sesler


Serkan �a?ri


Serkan Turnaci


Seyfettin Si?maz


S�leyman ?en


?�kr� ?nci


?�kr� Kabaci


?�kr� Tunar


Tanju Erol


Tevfik Ok?ar


Turgay �z�fler


T�lay �rser


Yasemin Salman


Volkan Karaman


Y�ksel Zurna

Caz Klarnetistler [de?i?tir]Don Byron


Sakala Mahato


Buddy DeFranco


Eric Dolphy


Pete Fountain


Jimmy Giuffre


Benny Goodman


Edmond Hall


Theo J�rgensmann


John LaPorta


Perry Robinson


Tony Scott


Artie Shaw


Curriculum


Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Homepage Institute FAQ Photo Album Pre-Registration Links Contact Videos
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik