Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Qanun
 Qanun Teachers:

  Qanun Teacher -1
Tarih�e

Farabi'nin ayrica Ud sazini da geli?tirdi?i s�ylenilir. Rahmetli Cinu�en Tanrikorur kendi tarifi ile: “Musikimizin mizrapli sazlari i�inde �in �in �ten sesiyle en di?isi, yani en kalabalik topluluklarda dahi kendini duyuran sazi olan Kanun, sabit akordlu ve hazir sesli olmasi bakimindan, �alinmasi kolay gibi g�r�nen e?siz bir renk ve melodi sazidir. Halk arasinda “kedi gezinse bir na?me �ikar” deyiminin yerle?mi? olmasi bu y�zdendir. Ancak saz hi� de g�r�nd�?� gibi kolay degildir. Tel takilirken akord kaynatmak, aktarimlarda mandal eksikli?i ve telden tele s�zmeler (glis-sando) sazin ciddi problemleri arasindadir. Paralel oktavlarla,veya alttaki �stteki sesi sabit tutarak, ba?parmak �arpmalari veya tirnak –mandal kaydirmalariyla, eller notanin birinci satirindayken g�zlerle ikinci satiri okumak ve hizli par�alarda ge�kiler i�in gereken mandallari zamanindan �nce (ve �atirtisiz) ayarlamak, ayrica armoni d�zenindeki birka� tele mizrap ve parmaklarla ayni anda vurarak (bati m�zi?i �zentisiyle dahi olsa) gitar veya arp tekni?iyle melodiler �almak, pek kedilerin becerebilece?i i? de?ildir.

T�m Arap �lkelerinde �ok yaygin olan sazin en g�zeli T�rkiye'de yapilir. T�rkiye'deki lutiyeler arap �lkelerine saz yapip g�ndermektedirler. 1930'lu yillardaki B�y�k Arap M�zi?i ?urasin'da kabul edilen eksik mandal sistemi ?u anda Arap m�zisyenleri tarafindan pek yeterli g�r�lmemektedir. Bunun i�indir ki T�rkiye'den saz sipari? edilmektedir.


Kanun yapimi

Napolyon Bonapart’in 1792’deki Misir seferinden sonra kanun ve ud, Fransa’ya ayak basmi?tir. Aradan iki y�zyil ge�tikten sonra Fransiz sanat�i Enriko Masias’in, tamamen uda benzeyen ancak perdeli bir saz olan ‘lut’u bir Fransiz sazi olarak tanitmasiysa d�zeltilmesi gereken bir hatadir.

Piyanonun ilk ?ekli oldu?u bilinen kanunun yapisini iyi anlayabilmek i�in Bati m�zi?iyle T�rk sanat m�zi?inin basit bir kar?ila?tirmasini yapmak gerekir. ?�yle ki; Bati m�zi?i 440 frekansli ‘la’ sesini ana ses olarak kabul etmi? ve t�m sazlarin akort prensibini bu ses �zerine kurmu?tur. Buna kar?ilik T�rk m�zi?inde gene 440 frekansli ses ana ses olarak kabul edilmi?tir ancak bu sese ‘re’ adi verilmi?tir. Dolayisiyla Bati m�zi?iyle T�rk m�zi?i arasindaki 4 seslik transpoze farki ortaya �ikmi?tir.

Yapisi

24 veya 27 perdeli bir sazdir. Her bir perdedeki sesi 3 tel tinlatir. Bu yapisiyla piyanonun ses sistemine benzer. Telleri, �zel olarak m�zik aletleri i�in �retilmi? naylon teldendir. ?lk evrelerinde naylon tel yerine ba?irsaktan yapilan kiri? teller kullanilmi?tir.

G�?�s tahtasi �o?unlukla �inar a?acindan, alt tabani ihlamur veya siki?tirilmi? kontrplaktan, burgu tahtasi yumu?ak bir a?a� olan ihlamurdan, burgular g�l, ?im?ir veya abanoz gibi sert a?a�lardan yapilir. �� telden olu?an her perdede diyez, bemol ve koma sesleri ayarlayabilen mandallar vardir.

Kanun kullanim amacina g�re 24-25-26 sesli olarak yapilir. Bunun kar?ili?i 3.5-4 oktavdir. ?nsan sesiyle birlikte icra edilen t�m sazlar bu araliktadir. Zaman zaman 36 sesli Arap Kanunu diye anilan sazlar yapilmi? olsa da hangi amaca hizmet etti?i anla?ilamami?tir.

T�rk sanat m�zi?inde kullanilan profesyonel kanun 26 perdeli olup her perdeye ��er tane tel takildi?i hesaplanirsa toplam 78 tellidir. Bu tellerin kalinli?i yukaridan a?a?i do?ru; 0.60 mm. 0.70 mm. 0.80 mm. 0.90 mm. 1.00 mm. 1.10 mm. 1.20 mm. �apindadir.

Kanunda kullanilan tel, petrokimya tesislerinin kurulu?una kadar, kuzu ba?irsa?inin kurutulup bir takim i?lemlerden ge�irilmesi sonucu de?i?ik kalinliklarda �retilmekteydi. Ancak petrokimyanin kurulu?undan sonra bu sanayi dalinin �retimi olan ‘naylon-6’ hammaddesinden elde edilmekte olup halen gerek yapimcilarin gerekse icra edenlerin ye?ledi?i marka, amerikan mali ‘dupont’ enst�rman telleridir.

Kullanimi

Bunun i�in bir �?retmenden ders alinmali veya kanun metodu satin alinmalidir(kanunu olanlar i�in).

Oturu? ve Tutu?

Kanun �almak i�in d�z bir sandalyeye veya tabureye oturulur. ?ki ayak altina yakla?ik 15 cm lik bir y�kseltici koyulur. Eller do?al olarak kanunun �zerinde tutulur. Kollar ve dirsekler kesinlikle bir yere dayanmaz. Her an her tele ula?abilecek ?ekilde pozisyon alinir.

Y�z�?�n alt kismina giren mizraplar (mutlaka kaplumba?adan elde edilen ba?a mizrap olmalidir.) parma?in ikinci bo?umuna dayanip, ucu yakla?ik 1.5 cm di?arida olmalidir.

Mandallar

Akortlu bir kanunun, bir perdedeki mandallarin hepsi inikken T�rk m�zi?indeki 5 komalik bakiye bemosu olur. Bizim kullandi?imiz kanun 6 li mandal sistemine g�re yapilmi?tir. Dolayisiyla sifir seviyesinden 6 mandal kaldirilinca o ses do?al olur.

6 seviyesinden sonraki mandallar da kademeli olarak diyezleri olu?turur.

Kanunda en alt ses T�rk musikisinde “Re” diye isimlendirdi?imiz, bati musikisinde ise “La” diye isimlendirilen sestir.

Akort

Her saz i�in ge�erli oldu?u gibi kanun i�in de akort konusu �ok �nemlidir. Sazin falsosuz olmasi, yani tellerin kaliteli, burgularin d�zg�n, mandallarin �ok iyi tesviye edilmi? olmasi, ba?a mizraplarin ne �ok yumu?ak ne de �ok sert olmamasi ba?lica ko?uldur. Kanun akordu �nce oktav sesler daha sonra d�rtl� ve be?li aralik sesler sistemine g�re yapilir. Bu konuya girmeden �nce T�rk musikimizin ses yelpazesine bir g�z atmamiz gerekiyor. Bilindi?i gibi T�rk musikisi ses yelpazesinin en pes sesi, portenin altindaki Do (kaba �arg�h) (Batida Sol) sesidir. Yani sesler bu seviyeye kadar isimlendirilmi?tir. Oysa kanunda en alt perde, portenin altindaki Re (Yeg�h) (Batida La) sesinin bir oktav daha altindaki “Re” sesinden ba?lar. Onun i�in b�yle seslere biz “kaba” kelimesi ekleyerek tablonun g�z�n�zde canlanmasini sa?layalim.

�nce diyapazon sesi olan (Bizde re, batida la) Neva sesinden ba?layalim. Bunu bir oktav pesi Yeg�h ve bir oktav daha pesi olan (kaba) Yeg�h, sonra yukariya �ikip tiz neva seslerini kaynatalim. ( Akort yapma konusunda “kaynatma” deyimi seslerin birbiriyle uyumunu ifade eder.) Daha sonra portenin �zerindeki sol (Batida re) Gerdaniye, tiz Gerdaniye, altta Rast ve (kaba) Rast. Bunlar takiben, �arg�h (bizde do, Batida sol) kaba �arg�h, tiz �arg�h kontrol etmemiz gerekir. D�rtl� ve be?li ses araliklariyla akort ise, �rne?in Acema?iran-K�rdi, D�g�h-Neva, D�g�h-H�seyn� gibi araliklarla ve bunlarin oktav kademelerindeki kontrolleriyle yapilir.
Bu ?ekilde sazlar ayri ayri �alindi?inda s�z konusu fark herhangi bir sakinca yaratmaz. Ancak birlikte icra gerekti?inde 4 seslik transpoze fakini mutlaka dikkate almak gerekir.

Transpoze konusunu a?a?idaki ?ekil �zerinde g�rmek ve anlamak daha kolay olacaktir:
Burada da g�r�ld�?� gibi:

la = re = 440 ana frekans la b = re b la# = re# olarak anilmaktadir.

Bu mandallarin kullanilmasiyla Bati m�zi?inde maj�r veya min�r tonlara kar?ilik gelen T�rk m�zi?i makamlari elde edilir.

?u anda 26 perdeli kanunda kullanilan mandal sistemi ve Bati m�zi?i kar?iliklariyla T�rk m�zi?inde kullanilan isimleri ?�yledir:
Kanun yapimi ince bir i?�ilik, bol zaman ve emek gerektirmektedir. Bu kadar farkli malzemeyle ve farkli tekniklerin birarada kullanilmasiyla ortaya �ikarilan kanun, zarif ve ho? tinili bir T�rk sazidir.
Curriculum

Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Homepage Institute FAQ Photo Album Pre-Registration Links Contact Videos
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik