Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Classic Guitar
 Classic Guitar Teachers:

  Classic Guitar Teacher -2
  Classic Guitar Teacher -1
Gitar d�nyada belki de en �ok m�zik tarzinda kullanilan, pek �ok k�lt�r�n sahiplendi?i bir enstr�mandir. Gitar e?itiminde Be?ikta? M�zik Merkezi olarak, bu farkliliklari g�zeterek gitar e?itimini 4 farkli alana ayirdik.Klasik Gitar e?itiminde gitarin Klasik repertuari ile Klasik M�zik eserleri ge�ilecektir.

Gitarin ilk �rnekleri ?spanya'da XVII y.y.'da g�r�l�r. Bu enstr�manlar genellikle lavtaya benzer. O d�nemde gitar �zerinde 4 tel mevcuttu. Bu teller kedi ba?irsa?indan yapilma tellerdi ve parmakla �alinirdi.Daha sonra gitara 5 tel takildi daha �nce sayisi az olan perdeler 10'a �ikarildi. Teller pesten tize doru "la-re-sol-si-mi" olarak akortlanmaya ba?landi. 18.yy'in sonlarina do?ru pes tarafa kalin bir "mi teli" daha eklenerek tel sayisi 6 ya �ikarildi.

Daha sonra 19.yy. ortalarinda Antonio de Torres enstr�mana yeni bir bi�im verdi. Enstr�mani daha belirgin bir hale getirdi (b�y�tt� ).Vidali burgular takildi; saptaki perde sayisi (fret artti; sesi g��lendi, g�?�s i�indeki balkonlar tek bir merkezden �ikan seslere daha net y�n verir oldu

Esasen kadin v�cudunu andiran i�i bo? bir g�vdedir.Ortasinda yuvarlak bir delik bulunan klasik gitarlarin �� bas teli ipek �zerine metal sarma,di?er �� teli naylondur.Tellerin harekete ge�irilmesi ile bu g�vdenin i�inde hapsolan hava titre?tirilmi? olur ve g�vdesindeki delikten di?ariya ses olarak geri d�ner. Klasik bati m�z�?i gitar tekni?inde gitar,tirnaklar ile �alinir.Tirnaklarin �e?itli a�ilarla t�rp�lenmesi ve �e?itli sa? el pozisyonlari ile �ikan ses tonu kontrol edilebilir.


Klasik Gitar (Classical Guitar)
KLAS?K G?TARIN K�KENLER?
�zellikle avrupa da bulunan pek�ok kaynakta Gitarin k�keninin ?spanya ya dayandi?i ortaya atilsada, Gitarin ger�ekten ?spanya dan gelip gelmedi?i bilinememektedir. ��nk� gitarin do?u?u kabul edilen tarihlere bakarsak, ayni zaman dilimlerinde Hindistan da �sitar�a, ortado?uda �tambur�a, Yunanistan da �kithar�a, ?ran da ise �sihtar� a rastliyoruz. Ankara�daki Anadolu Medeniyetleri M�zesi�nde bulunan Hitit�lere ait bir kabartmada ve bunun yani sira, Asur�lara ait kabartmalarda da gitara benzeyen telli �algilarin varli?i bir ger�ek. Avrupa�ya geli? �yk�s�nde ise ?ran ve Arap adlarina rastliyoruz. �nce ?ran yoluyla Arap d�nyasina, Araplarin ?spanya�yi fethiyle de Avrupa�ya ge�ti?i yaygin bir saptama.
?smi gitar olmasada fiziki y�nden ve �ali? bakimindan gitara benzeyen enstrumanlar en az 4.000 sene pop�ler olarak kullanildilar. Tarihte somut olarak ilk kez, 14. y�zyilda, ?ekli fazla tanimlanmasada Guitern diye bir sazdan bahsedilir. El Vihuelasi olarak 13. y�zyildan beri taninan bu �algi, 1500�lerin sonuna do?ru, bug�nk� gitarin do?masindaki ilk ipu�larini verir. Klasik Gitar tarihini tek bir b�lgeye yada millete ba?lamak yerine b�lge b�lge konuya yakla?mak daha do?ru olacaktir.
MISIR VE ROMA
Misirin ilk zamanlarindaki tek yayli enstrumani, yay par�alariyla kullanilan k���k harp idi. Zaman ilerledik�e bu yayli enstrumana �nce sap, sonra bu sapa ba?irsaktan yapilmi? perdeler eklendi. Sonraki periyodlar da ise perde boylari ve tel kalinliklari kari?tirilarak �e?itli karakter ve �zelli?e sahip enstrumanlar �retilmi?tir. Daha sonraki zamanlarda (M.� 500) g�vdenin de de?i?mesiyle gitari andiran bir form �retilmi?tir.
Roma ?mparatorlu?u d�neminde ise (M.� 30 � M.S 400) �retilen b�t�n yayli enstrumanlarin hemen hemen hepsi tahtadan yapilmi?ti. Sound un karakterinin sa?layan beyaz ?effaf deri, �zerinde 5 adet ses deli?i bulunan tahtanin �zerine yerle?tirildi ve bu haliyle 16. Y�zyila kadar geldi. Bir eski Misir lahitinde, kasa kivrimi ve derinli?i g�n�m�z gitar yapisina �ok benzeyen, romadan geldi?i tahmin edilen bir ensturman bulunmu?tur. Bu enstrumanin g�vdesinin arka tarafina bakarsak kivrim a�isinin g�n�m�zle ayni oldu?unu ve enstrumanin 2 y�z�n�n tahtalari kaziyarak tuttruldu?unu, bu ?ekilde g�n�m�ze en yakin kasa �e?idinin olu?tu?unu g�rebiliriz.
ORTA�A? AVRUPASI
Orta Avrupa da g�n�m�ze kadar gelen, bu b�lgede bilinen ilk yayli enstrumanin 3. Y�zyildan geldi?i tahmin edilmektedir. Bu zaman dilimine ait kazilar g�stermektedir ki 3.y�zyil ile birlikte kasalar gittik�e daireselle?mi?, ba?lanan saplar ise gittik�e incelip geni?lemi?tir. Bunu gidi?in yani sira, soyu Fransa ve Prusya(Almanya) ya kadar uzanan ?arlman hanedanli?inin da orta avrupa gitar tarihine b�y�k etkisi olmu?tur (M.S 740).
?ARLMAN ENSTRUMANLARI
?arlman enstrumanlari dik a�ili, geni? �apli dairesel kasasi olan, yakla?ik ayni sap uzunlu?una sahip ve
telleri yerle?tirmek i�in ufak akort burgulari eklenen Gitar benzeri enstrumanlardi. Tel sayisi �ali? ?eline g�re mizrapla veya parmakla �almaya g�re de?i?iyordu. Mizrapla �alinan versiyonlar 4 telli, parmakla �alinan versiyonlari ise 5 telliydi. ?arlman enstrumanlari 14. Y�zyila kadar korunarak gelmi?tir.
Ayni zaman dilimi i�erisinde bir ba?ka enstrumanda ?arlman tipinden etkilenerek ortaya �ikti. Bu yapida g�vdenin �zerindeki d�z hat yerini daha k���k kivrimlara birakmi?tir. Bu yayli �algi 14. Y�zyilda ?ngiltre, Fransa ve ?spanya Katedrallerinde pop�ler olarak kullanilmi?tir.
?arlman Hanedanli?indan kalan bir resim
LATIN VE MORISCO
Latin ve Morisco gitarinin arasinda bazi farklar vardir. Morisco gitar Moor lar tarafindan getirildi?i i�in bu Morisco ismini almi?tir. G�vdesi ovaldir ve kasasinda fazlaca ses deli?i mevcuttur. Araplarin, Kuzey Afrika ve ?spanya ya gitmek �zere Emevilerle birlekte cihada katilmasiyla bati Avrupaya ta?inmi?tir. Bati Avrupali enstruman yapimcilarinin, bu morisco gitarini �retirken, klise baskisiyla katedral enstrumanlari �zelliklerini de katmasi sonucu son ?eklini almi?tir. Kesin olmamakla birlikte Avrupa da geli?tirilen ilk ?spanyol gitarla ayni tarihlerde �retildi?i varsayilmaktadir. Kesin olan ?ey ise Arap k�lt�r� tarafindan etkilenen ve ?spanyol �zellikleri ta?iyan bilenen ilk gitar olu?udur.
Latin Gitarinin kivrimli taraflari di?er avrupa �lkelerinden ?spanya ya gelmi?tir. ?�phesiz bu kivrimlar modern klasik gitarin �zelliklerindendir.
Gitar, ?spanya b�lgesinde daha �ok g��ebe olan topluluklarda ve ?airler �zerinde pop�lerlik kazanmi?ti. ��nk� gitar ?spanya ya Provans lar tarafindan Katalonya(Barcelona) �zerinden ula?mi?tir. ?spanya ya varmasindaki en �nemli etkenler ise g��ebe ?airler olarak bilinmektedir. Bu g��ebe ?airlerin orta�a? avrupasinda dola?maya ba?lamalari, bu telli enstrumanin di?er k�lt�rlere girmesinde ve zengi?le?mesinde b�y�k etken olmu?tur.

16. Y�zyil
Orta �a?a kadar Gitar ailesine ili?kin kayda de?er b�t�n bilgiler resimler tarafindan �?renilmi?tir. Bu resimlerden elde edilen kanitlarin da pek �o?u dolayli olarak elde edilmi?tir. 16. Y�zyilin ba?lamasiyla beraber, gitarin varolu? ve g�n�m�ze kadar uzanan yolcu?u hakkinda �ok daha detayli ve dolaysiz bilgilere ula?abiliyoruz.
16. Y�zyilda gitar �zellikleri de?i?mekle beraber Luis Milan zamaninda �vihuela�, Fransa da �Rizzio gitar�, ?talya da ise Chitarra Battente" olarak bilinmektedir.
�Chitarra Battente� �n ve yandan g�r�n�?�

Ud ve Vihuela
Vihuela, ?spanya da genel olarak 4 veya 5 telli k���k gitarlara verilen genel bir
isimdir. Ayni s�re� i�erisinde �Ud� un da b�t�n Avrupa daki Aristokratlar arasinda �ok pop�ler oldu?unu biliyoruz. ?spanya o zamanlarda di?er �lkelerden farkli olarak �ok saygin kimselerin ya?adi?i bir b�lgedir. Ud bir s�re sonra bu �lkede Moors larla ve onlarin baskici kurallarina g�re de?i?im g�sterdi. ?spanyollar bu enstrumani kolayca kabul etmediler. Ud i�in ?arkilar ve melodiler yazilmi? olmasina ra?men halk kendisini ifade etmek i�in ba?ka enstrumanlar arayi?ina girmi?tir ve Vihuela adi verilen gitarlari Ud a oranla daha fazla kullanmi?lardir.
16. Y�zyilda �Ud�
Bu gitar 4 telli olmasina ra?men complex ve polyphonic olan halk melodilerini kar?ilamakta yeterli olamiyordu. Ayni zamanda ?spanyol aristokratlari, siradan insanlar tarafindan kullanilan bu 4 telli �algiyi ve onu �alanlari k���ms�yordu. Zaman ilerledik�e 4
telin yerini 6 �ift tel almasiyla bu sikintilardan kurtulundu. 6 tel g�n�m�z akort sistemine g�re d�zenlendi fakat 3. Tel g�n�m�zden yarim ses pes kullanildi. Bu de?i?iklikle beraber bu tarz enstrumanlara vihuela ismi verilmi? oldu.
Son olarak 6 �ift telin yerine, ba?irsaktan yapilan 6 tek telin takilmasiyla vihuela son halini almi? oldu. Vihuelanin telleri normal gitardan 4 inch daha uzundur ve klavyesi 12 perdeden olu?maktadir.
Vihuela 1700 yilinda en son halini alarak geli?imini tamamlami?tir. Perdeler metal olmu?, kivrimlari derinle?tirilmi?, ses delikleri ise daha oval bir hal almi?tir
Bilinen ilk vihuela �algicisi Luis Milan� dir. Luis Milan 1500 yilinda do?mu?, 1535 yilinda ise �El Maestro� isimli bir kitap �ikarmi?tir. Bu kitap Luis Milan�in yapti?i en b�y�k i? olmakla beraber, vihuela hakkinda bilinen en �nemli kaynaktir.
Vihuela hakkinda kitaplar 1535 yilinda Luis Milan, 1538 yilinda Luis de Narvaes, 1546 yilinda Alanso de Mudarra tarafindan yazilmi?tir. Bu koleksiyonda yazilan besteler R�nesans devrinin en iyi kompozisyonlari olarak kabul edilir.
16. y�zyil Vihuela nin aldi?i son form
4 Telli Gitar
4 Telli gitarin ilk olarak g�r�ld�?� b�lge Misirdir. Bu gitarin Misir�dan Avrupaya uzana yolcu?u boyunca bir �ok k�lt�r ile etkile?ime girerek fazlaca de?i?im g�stermi?tir. Kasa tipleri ayni olmasina ra?men Tel sayisi birbirine �ok yakin d�nemlerde 3-4-5 olarak de?i?mi?tir. Bu �e?itlili?e ra?men orta�a? sonuna kadar en pop�ler olarak kullanilan gitar 4 telli gitardir.
15. y�zyilda bu 4 telli �algi de?i?ik isimler almi?tir. ?talya da �chitarra battente� ve �chitarino� , ?spanya da �guitarra�, Fransa da�quitare� ve �quinterne�, ?ngiltere de �gyterne� adini almi?tir. Bu enstruman de?i?ik zamanlar da de?i?ik isimlere sahip olasa da, daha sonra geli?itrilerek �mandolin� olarak son halini alir. Saydi?imiz isimler sadece 16. Y�zyilda gitar ailesine mensup olarak kabul edilir. 4 telli gitar Mandolin olarak son halini aldiktan sonra ba?ka bir kategoride incelenmektedir.
16.y�zyil 4 telli gitar
Mandolin in atasi olan bu 4 telli gitar ?talya di?indaki �o?u Avrupa �lkesine �ift telli olarak kullanildi. ?talyan topluluklar ilk teli tek olarak kullanip di?er �lkelerden farkli bir akort sistemi uyguladilar. Normalde en kalin tel en d�?�k oktavda akortlanip kalan teller buna uyumlu olarak da?a ince oktavlarda ayarlanmaktaydi. ?talya da ise �st 2 tel birden en d�?�k oktavda, di?er iki tel ise buna uygun akort edildi. ?ki sistem de Sol,Do,Mi,La akort sistemini kullandi. ?spanya da ise kimi b�lgelerde daha kullani?li oldu?u i�in Sol,Re,Fa#,Si sistemi kullanilmi?tir.
5 Telli Gitar
Orta�a? Avrupasinda 3,4 ve 5 telli gitarlar genel olarak birlikte varoldular. 15. Y�zyilda 4 �ift telli gitarlar pop�lerli?ini s�rd�rd�. Fakat 16. Y�zyila ge�ildi?inde 4 �ift telli gitarlarin yerine 5 �ift telli gitarlar egemen oldular.
5 Telli gitara ait ilk kanitlar 15. Y�zyil ?talyan kabartmalarindan elde edikmi?tir. S�z konusu gitarin b�y�kl�?� en az g�n�m�z gitarlari kadar vardi. G�vdesi ise g�n�m�z gitarindan daha geni? g�z�k�yordu.
5 Telli gitarin �chitarra battente� den t�retildi?i biliniyor. 4 telli gitarin hafif di?ari do?ru olan g�vdesinin yerine daha basit ve d�z bir g�vde tercih edilmi?tir. G�vde kisminda sarma?ik ve yaprak motifleri tercih kullanilmi?tir. E?ik kasaya yapi?tirilarak monte edilmi?tir. Kitarin ters tarafi beyaz i?lemelerle dekore edilmi?tir. Kullanilan bu motifler daha sonraki yillarda da gitar ve di?er enstrumanlarda pop�ler olarak kullanilmi?tir.
5 Telli Gitar hakkinda �ok kapsamli bir �ali?ma kitapi 1586 yilinda Barcelona da yayinlanmi?tir. Bu kitap Juan Carlos Amat tarafindan yazilmi?tir. ?�inde 5 telli gitar i�in �alma y�ntemleri, pratik methodlari ve 5 telli gitar i�in kompozisyonlar vardir.
Sonu� olarak 5 telli gitar geli?tirilerek 4 telli gitardan transfer edilmi? bir �algidir. Modern Klasik gitarin atasi olarak kabul edilir. Akort sistemi bug�nk� ile ayni olan La-Re-Sol-Si-Mi ?eklindedir. La bug�nk� gibi en kalin oktavdan �alinir. 5 telli gitar ?talya da ortaya �ikmi?tir ve pop�lerlili?ini arttirarak b�t�n avrupaya yayilmi?tir.
16. Y�zyil Sonrasi
16. Y�zyilda gelindi?inde gitarin yolculu?u hemen hemen bitmi?tir. Bundan sonraki geli?meler birbirinden uzak, daha �ok y�resel bazda geli?meler olmu?tur. Bu b�lgelerdeki m�zisyenler kendi �zel ihtiya�larina
ve m�zikal g�r�?lerine g�re gitara y�n vermi?tir. Bu tarihten sonraki geli?meler bu ara?tirma kapsamina girmese de kisaca ?�yle �zetleyebiliriz.
1586 yilinda �ikarilan ilk gitar metodu �?spanyol Gitari� olarak adlandirilan be? �ift telli �algi i�indir. Daha onceki gitarlar d�rt, Vihuela ise alti �ift tellidir. Vihuela�dan sonra Barok Gitar devri ya?ayan be? �ift; g�n�m�zde kullanilan klasik gitarlar ise tek alti tellidir ve bunun 18. y�zyildan bu yana b�yle oldu?u Fernando Sor�un alti telli Romantik Gitar kullanmasiyla somutlanir. 17. ve 18. y�zyillarda ?talya ve Fransa�da gitar metodlarina rastlanir.
18. y�zyilin sonunda IV. ?arl�in himayesinde bir�ok gitarist yeti?ir. Gelmi? ge�mi? en b�y�k gitar ustalarindan birinin Niccolo Paganini oldu?u s�ylenir. Bu �algiyi kemani kadar ustalikla �almasinin yani sira, eserlerini bestelerken dizinin �zerinden hi� eksik etmedi?inden s�z edilir.
19. y�zyilda gitarda, sesin artmasini sa?layan de?i?iklikler yapildi. G�vdesi geni?letildi, derinli?i azaltildi, g�?�s kapa?i iyice inceltildi. G�vdenin i�ine g�?�s kapa?ini desteklemek i�in konan enine �italarin yerini, ses deli?inin altina yelpaze gibi a�ilan i?insal �italar aldi. Eskiden ah?ap bir takozun i�ine saplanan sapi, tellerin germesine kar?in ek bir dayanak olu?turacak gibi, g�vdenin i�ine do?ru biraz giren bir pabu� ya da kol bi�imine getirilerek arkaya tutkallandi.
Y�zyilin ikinci yarisinda �a?da? gitar ekol�n�n kurucusu olarak nitelenen, Bach, ve Beethoven�in eserlerinden gitar i�in yapti?i d�zenlemelerle taninan Valenciya�li gitarist-besteci Francisco Tarrega adina rastlariz. ?ngiltere�de ise, Julian Bream ve John Williams gibi gitaristler de ayni paralleled devam ederler. Alirio Diaz�in �nerisi �zerine Andres Segovia�nin gitarda ilk kez naylon tel kullanmasinin yani sira en �nemli misyonu; o yillarda daha �ok Amerika�da folk m�zik, Avrupa�da ise t�rk� e?lik�isi olarak g�r�len gitari, Klasik Gitar olarak t�m d�nyaya tanitmaktir. Ayrica �st�n virt��zitesiyle de �algisini sevdiren ve geli?tiren bir sanat�idir. Segovia�nin �?rencisi olan Alirio Diaz (1923) ise �nl� bir yorumcu olarak b�t�n d�nyaya adini duyururken, �zellikle T�rkiye�de verdi?i konserlerle �lkemizde gitarin taninmasinda b�y�k katkida bulunmu?, halen de bu katkisini b�t�n d�nyada oldu?u gibi T�rkiye�de de s�rd�rmektedir.

Curriculum


Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Homepage Institute FAQ Photo Album Pre-Registration Links Contact Videos
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik